U Upravnom odjelu za gradsku imovinu obavlja se sljedeće:

 • poslovi upravljanja, evidentiranja, stjecanja, otuđivanja, gradnje, održavanja, davanja u najam, davanja u zakup, davanja na upravljanje i davanja na korištenje zemljišta te svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada, osim objekata komunalne infrastrukture i objekata koji služe obavljanju komunalnih djelatnosti
 • poslovi pripreme i provedbe energetske certifikacije objekata u vlasništvu Grada
 • stručni i administrativni poslovi koji se odnose na procjenu vrijednosti nekretnina prema posebnom zakonu (priprema, unos i evaluacija podataka u sustavu eNekretnine, vođenje zbirke kupoprodajnih cijena i plana približnih vrijednosti, izdavanje izvadaka iz istih, izrada izvješća o tržištu nekretnina, stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe procjeniteljskih povjerenstava i sl.)
 • utvrđivanja i ažurnog vođenja brige o pravnom statusu nekretnina u vlasništvu Grada u zemljišnim knjigama, pripreme dokumentacije za uknjižbu i provedbu procesa uknjižbe prava vlasništva i drugih stvarnih prava na stečenim nekretninama te vođenja upravnih postupaka i postupaka povezivanja u svezi sa uknjižbom nekretnina u korist Grada
 • poslovi u svezi pripreme zemljišta odnosno stvaranja tehničkih i imovinsko-pravnih preduvjeta za provedbu prostornih planova i realizaciju projekata izgradnje
 • drugi poslovi iz djelokruga svog rada određeni posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

U Odjelu se vodi, primjenjuje i ažurira informacijski sustav eNekretnine u kojem se vode podaci i dokumentacija o vrijednostima nekretnina u prometu za područje grada Rijeke.

Odjel koordinira aktivnosti i osigurava potrebne resurse i podršku za redovan rad Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

U Odjelu se obavljaju i poslovi sustavnog gospodarenja energijom u objektima u vlasništvu Grada, poslovi pripreme i provedbe energetske certifikacije objekata u vlasništvu Grada kao i poslovi u svezi s predlaganjem mjera energetske učinkovitosti u objektima u vlasništvu Grada te planova i mjera za korištenje obnovljivih izvora energije.

U Upravnom tijelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

 1. Odsjek za upravljanje objektima stambene namjene, u kojoj se obavljaju poslovi sklapanja ugovora o najmu stanova, vođenja evidencije o redovitosti plaćanja najamnine i ostalih troškova stanovanja, otkazivanja i raskidanja ugovora o najmu, dodjela stanova u najam po Listi prioriteta za davanje stanova u najam, poslovi vođenja podataka o imovini kojom upravlja Upravno tijelo, evidencija upravitelja i praćenje upravljanja stambeno-poslovnim zgradama, vođenja kartoteke stanova na području grada Rijeke, sklapanja dodataka ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, prijenosa hipotekarne obveze po ugovorima o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, prodaja stanova, pokretanje sudskih postupaka zbog nepoštivanja ugovora o najmu stana i postupaka protiv bespravno useljenih osoba, vođenje baze podataka koja je temelj za ispostavljanje računa za objedinjene troškove stanovanja za vlasnike i korisnike stanova i poslovnih prostora na području grada Rijeke, izdavanje brisovnih očitovanja po ugovorima o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, izdavanje raznih potvrda s područja stanovanja, provođenje postupka za utvrđivanje Liste kupaca temeljem koje se provodi postupak prodaje stanova prema programu društveno poticane stanogradnje.
 2. Odsjek za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, u kojoj se obavljaju poslovi u svezi zakupa poslovnih prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke (objava natječaja, provođenje licitacija, sklapanje ugovora o zakupu i kontrola izvršenja tih ugovora, poslovi u svezi promjene djelatnosti te izdavanja suglasnosti za uređenje poslovnih prostora, poslovi fakturiranja i naplate zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora), kao i poslovi u svezi upravljanja javnim objektima (sklapanje ugovora o korištenju bez naknade te izdavanje suglasnosti za uređenje objekata javne namjene) te poslovi vođenja podataka o imovini kojom  upravlja Upravno tijelo.
  1. Pododsjek za upravljanje objektima poslovne namjene, u kojem se obavljaju poslovi davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu/suvlasništvu Grada Rijeke, kao i poslovi davanja u zakup prostora koji su na upravljanju Gradu Rijeci. Navedeno uključuje vođenje evidencije poslovnih prostora, redovitu kontrolu zakupnika u pogledu obavljanja djelatnosti u poslovnom prostoru, vođenje Registra slobodnih poslovnih prostora i poslovnih prostora u zakupu, objavu javnog natječaja, provedbu licitacije, sklapanje ugovora o zakupu, redovnu kontrolu urednosti zakupnika. Nadalje poslovi uključuju naplatu zakupnine kao prihoda proračuna Grada Rijeke, te poduzimanje svih mjera za osiguravanje redovnog priliva navedenog proračunskog prihoda.
  2. Pododsjek za upravljanje objektima javne namjene, u kojem se obavljaju poslovi davanja na korištenje prostora (sklapanja ugovora o zakupu bez zakupnine) kojima je utvrđen status objekata javne namjene (škole, vrtići, uredski prostori tijela Grada i sl.). Uspostavu i vođenje evidencije objekata javne namjene, rokovi na koje su isti dani na korištenje, redovna kontrola korištenja i koordinacija sa drugim upravnim tijelima Grada u svezi utvrđivanja statusa objekta javne namjene.
 3. Odsjek za gospodarenje zemljištem, u kojoj se obavljaju poslovi vezani uz pripremu zemljišta odnosno stvaranja tehničkih i imovinsko-pravnih preduvjeta za provedivost dokumenata prostornog uređenja i realizaciju projekata izgradnje sukladno zakonima i propisima. Provode se postupci tehničke i imovinsko pravne pripreme zemljišta za gradske investicije  te za lokacije koje se nude tržištu na prodaju što uključuje naručivanje geodetskih elaborata (parcelacija i dr.), analize vlasništva pojedinih zona, provođenje postupaka za stjecanje zemljišta u vlasništvo (kupnja zemljišta, pokretanje postupka izvlaštenja i dr). Nadalje provode se postupci povodom zahtjeva stranaka vezano uz rješavanje imovinsko pravnih odnosa na zemljištu (prodaja zemljišta, zamjena zemljišta, pravo građenja, pravo služnosti, zakup zemljišta) što podrazumijeva pripremu i provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem, sklapanje ugovora, kontrola realizacije ugovora. Ovjeravaju se  geodetski elaborati (parcelacije i dr.) u kojima je Grad Rijeka stranka u postupku na zahtjev stranaka ili geodetski elaborata kojih je naručitelj Grad Rijeka. Vode se postupci za upis prava vlasništva Grada Rijeke na zemljištu te se vodi sustavna evidencija o zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke u GIS bazi podataka (alfanumerički i grafički podaci). Također se prate svi postupci vezani uz zemljišta u kojima je Grad Rijeka stranka u postupku kao što su sudski sporovi, postupci povrata zemljišta i dr.
 4. Odsjek za pravne i imovinske poslove, u kojoj se obavljaju poslovi vezani za uknjižbu prava vlasništva na nekretninama Grada Rijeke, zastupanja Grada Rijeke u postupcima povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora te u postupcima vezanim za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, poslovi vezani za kupoprodaju nekretnina, poslovi vezani za etažiranje zgrada i legalizaciju zgrada odnosno posebnih dijelova zgrada poslovne, stambene i javne namjene koje čine imovinu Grada Rijeke, sudjelovanja u pripremi sjednica za Procjeniteljsko povjerenstvo Grada, izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena te izradi godišnjeg izvješća o tržištu nekretnina kao poslovi vođenja podataka o imovini kojom upravlja Upravno tijelo.
 5. Odsjek za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene, u kojoj se obavljaju poslovi u svezi  gradnje i održavanja objekata kojim gospodari i upravlja Upravno tijelo, poslovi u svezi realizacije projekata energetske učinkovitosti, održavanja objekata javne, poslovne i stambene namjene, poslovi vezani za  hitne intervencije, suradnju s upraviteljima zgrada i  praćenje nastalih šteta na objektima, poslovi prijave i pripreme dokumentacije osiguravateljima radi ostvarivanja prava na naknadu štete, analiza, planiranje potreba, opsega radova i usluga te procjenu troškova redovnog i investicijskog održavanja, izradu i pripremu projektne dokumentacije, izvođenje rekonstrukcija i dogradnji na objektima te analiza, planiranje potreba, organizaciju i praćenje građenja objekata u vlasništvu Grada Rijeke kao poslovi vođenja podataka o imovini kojom upravlja Upravno tijelo.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Upravnog odjela:

Upravljanje objektima poslovne i javne namjene

 • Odluka o zakupu poslovnog prostora (Službene novine Grada Rijeke br. 8/1813/19)
 • Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (Službene novine Grada Rijeke br. 8/18,13/19)
 • Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 16/19 i 3/22)
 • Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 13/19)
 • Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru (Službene novine Grada Rijeke br. 7/21)
 • Početne cijene zakupnine (Službene novine Grada Rijeke br. 7/21)
 • Registar poslovnih prostora Grada Rijeke (slobodni i prostori u zakupu)
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/1164/15112/18)
 • Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007 (Narodne novine br. 58/0772/07)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine br. 52/1394/14 i 144/21)
 • Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine br. 92/9639/99, 42/9992/9943/00131/00, 27/01, 34/01, 65/01118/0180/0281/02 i 98/19)

Početne jedinične cijene zakupnina:

Popis ulica poslovnih prostora po zonama:

Upravljanje objektima stambene namjene:

Gradnja i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene:

 • Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 13/19)
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15, 112/18)
 • Odluka o najmu stanova (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/11, 15/11, 54/12 i Službene novine Grada Rijeke 14/20)
 • Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja  stanova u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 18/11)
 • Zakon o najmu stanova (Narodne novine br. 91/9648/98, 66/9822/0668/18 i 105/20)
 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09 i 110/21)
 • Uredba o održavanju zgrada (Narodne novine br. 64/97)
 • Uredba o prestanku rada Fonda u stambenom gospodarstvu (Narodne novine br. 64/97)
 • Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže (Narodne novine br. 35/92, 72/92, 83/93 i 110/93)
 • Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine br. 40/97, 117/05)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine br. 52/1394/14 i 144/21)
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 18/23)
 • Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144/21)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine br. 34/18, 36/19, 98/19, 31/2074/22 i 155/23)
 • Pravilnik o održavanju građevine (Narodne novine br. 122/14, 98/19)
 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine br. 63/08, 90/10 i 57/22)
 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine br. 63/08, 90/10)
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini (Narodne novine br. 10/24)
 • Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (Narodne novine br. 10/24)
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2024. godini (Službene novine Grada Rijeke br. 5/24)

Gospodarenje zemljištem:

Pravni i imovinski poslovi:

 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20117/21 i 114/22)
 • Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (Narodne novine br. 22/06)
 • Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 3/17)
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine br. 78/15)
 • Uredba o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine br. 28/19)
 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (Narodne novine br. 105/15)
 • Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (Narodne novine br. 68/20)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
 • Zakon o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03163/03127/1333/1514/19)
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15, 112/18)
 • Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 16/19 i 3/22)
 • Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 63/19 i 128/22)
 • Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (Narodne novine br. 121/13, 61/18)
 • Zakon o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba (Narodne novine br. 53/90, 61/91, 25/93, 70/93)
 • Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine br. 92/9639/99, 42/9992/9943/00131/00, 27/01, 34/01, 65/01118/0180/0281/02, 98/19)
 • Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23)
 • Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obiteljskog domaćinstva poginulog, nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja (Službene novine Primorsko-goranske županije 44/09, 46/12)
 • Pravilnik o utvrđivanju kupoprodajne cijene stana u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja (Službene novine Primorsko-goranske županije 6/10