Gradsko vijeće

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana grada Rijeke i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Rijeke te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Rijeke. Gradsko vijeće ima 35 članova. Zastupljenost autohtone talijanske nacionalne manjine u Gradskom vijeću osigurava se biranjem jednog člana Gradskog vijeća iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine.
Zastupljenost srpske nacionalne manjine u Gradskom vijeću osigurava se biranjem odgovarajućeg broja pripadnika srpske nacionalne manjine sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o lokalnim izborima.

Izbori za novi saziv Gradskog vijeća Grada Rijeke održani su u nedjelju, 19. svibnja 2013. godine. Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održana je 11. lipnja 2013. godine.


Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira većinom glasova svih članova Gradskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća. Jedan od potpredsjednika Gradskog vijeća bira se iz reda pripadnika nacionalnih manjina.  

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke  ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09 , 14/13, 22/13 i 25/13-pročišćeni tekst)

Javnost rada Gradskog vijeća (PDF 64 kb)Predsjednica Gradskoga vijeća Grada Rijeke 

Dorotea Pešić Bukovac.jpgDorotea Pešić-Bukovac (IDS)
Adresa:    Grad Rijeka
               Gradsko vijeće
               Korzo 16
               51000 RIJEKA
E-mail:     gradsko-vijece@rijeka.hr 

 

Ines Pece, tajnica predsjednice Gradskoga vijeća Grada Rijeke
Tel.       +385 51 209 541
Faks.     +385 51 209 537
E-mail:  gradsko-vijece@rijeka.hr


               

Potpredsjednici Gradskoga vijeća Grada Rijeke                            

Petra Karanikic.jpg

dr.sc. Petra Karanikić  (SDP) 
Adresa:   Grad Rijeka
              Gradsko vijeće
              Korzo 16
              51000 RIJEKA
E-mail:    gradsko-vijece@rijeka.hr
             

  

  

Hrvoje Burić.jpg Hrvoje Burić (Neovisni)
Adresa:    Grad Rijeka
               Gradsko vijeće
               Korzo 16
               51000 RIJEKA
E-mail:     gradsko-vijece@rijeka.hr
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članovi Gradskog vijeća Grada Rijeke u mandatnom razdoblju 2013. - 2017. g.  

 

 

Tajnica Gradskog vijeća Grada Rijeke
Mirna Pavlović-Vodinelić
Tel.      +385 51 209 539
Faks.    +385 51 209 537
E-mail: mirna.pavlovic-vodinelic@rijeka.hr

 
mail print