Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

Ovu nabavu ispod zakonskog praga, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Grad Rijeka provodi prema Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene, upućuje pozive za dostavu ponuda u postupcima jednostavne nabave gospodarskim subjektima s liste i objavom na web stranici Grada Rijeke.

Lista nije konačna, stoga gospodarski subjekti mogu, u svako doba, zahtijevati uvrštenje na istu dostavom zahtjeva na e-mail: imovina@rijeka.hr.