Odbor za mjesnu samoupravu prati rad tijela mjesne samouprave, predlaže Gradskom vijeću mjere za unapređenje rada mjesne samouprave, razmatra s tim u svezi prijedloge vijeća mjesnih odbora i daje mišljenje Gradskom vijeću te predlaže Gradskom vijeću koje bi poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke koji su od značaja za mjesne odbore moglo povjeriti mjesnim odborima, razmatra i prijedloge odluka za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora kao i druge prijedloge akata od važnosti za razvoj i funkcioniranje mjesne samouprave, predlaže Gradskom vijeću imenovanja odnosno preimenovanja ulica i trgova.

Sastav Odbora:

  • Josip Ostrogović, predsjednik
  • Kristian Starčić, potpredsjednik
  • Marino Mataija, član
  • Zoran Šalov, član
  • Dragan Grgić, član

Kontakti Odbora:

Tajnik Odbora:
Vinko Randić
Telefon: 051 209 477
E-mail: vinko.randic@rijeka.hr

Referentica za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon:  051 209 541
Telefaks: 051 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr