Članica Gradskog vijeća Iva Rinčić je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavila pitanje:

Cijenjeni gradonačelniče,
molim da mi temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21), odgovorite na pitanja u nastavku.
Dana 30. travnja 2024. izašle su Liste reda prvenstva za pedagošku godinu 2024./2025. u vrtićima čiji se osnivač Grad Rijeka (More, Rijeka, Sušak). Ljubazno Vas molim za informaciju koliko djece temeljem različitih kriterija nije došlo na listu upisanih u spomenute vrtiće na dan 30. travnja 2024. (uzimajući u obzir da su se neki prijavili na dva mjesta). Ujedno molim za pojašnjenje razloga da proces moguće žalbe roditelja i odabira željenog vrtića traje još puna dva mjeseca, što roditeljima bitno otežava planiranje smještaja djece za novu pedagošku godinu?

Unaprijed zahvaljujem
Iva Rinčić
nezavisna vijećnica

Odgovor

Tijekom upisa zaprimljeno je ukupno 1378 prijava. Ukoliko isključimo prijave za isto dijete, u više od jedne ustanove, broj jedinstvenih prijava je 929, što znači da je broj duplih prijava, odnosno prijava u dvije ustanove, 449.

Vrtići su 29. travnja objavili privremene liste čekanja koje ne odražavaju stvarnu situaciju s obzirom da su roditelji imali mogućnost svoje dijete prijaviti u dvije ustanove predškolskog odgoja.

Trenutačno je u vrtićkim  skupinama ostalo neupisano 21 dijete s pravom prvenstva. Istovremeno su analizom prijava utvrđena 32 slobodna mjesta u vrtićkim skupinama, odnosno određeni je broj djece primljen u dvije ustanove. Nakon što roditelji, čija su djeca upisana u dvije ustanove, odaberu vrtić, roditeljima neupisane djece ponudit će se upražnjena mjesta. Upravo zbog ovakvih fluktuacija, kao i činjenice da je zaprimljen veliki broj prijava u tri ustanove predškolskog odgoja, u ovom se trenutku radi o privremenim listama.

Na razini sve tri gradske ustanove ranog i predškolskog odgoja, u jasličkim je skupinama ostalo neupisano 167 djece s pravom prvenstva. Međutim, taj će se broj zasigurno spustiti ispod 100, s obzirom da i kod djece jasličkog uzrasta imamo situaciju da je isto dijete upisano u dvije ustanove. Iako je hodogramom upisa predviđeno da roditelji odabiru vrtić u trenutku plaćanja akontacije, odnosno u lipnju, tu mogućnost imaju i ranije. Roditelji neupisane djece s pravom prvenstva imaju mogućnost upisati svoje dijete u vrtiće drugih osnivača, odnosno u obrte za čuvanje djece, a čiji će im boravak Grad sufinancirati.

U svakom slučaju, još jednom podsjećam kako se radi o privremenim rezultatima upisa, a koji su podložni promjenama iz različitih razloga.

Rok žalbe definiran je pozitivnim propisima, Naime, krajem 2023. godine Ministarstvo pravosuđa i uprave svim je dječjim vrtićima u Republici Hrvatskoj, pa tako i dječjim vrtićima čiji je osnivač Grad Rijeka, dostavilo uputu o primjeni Zakona o općem upravnom postupku i Uredbe o uredskom poslovanju u ustanovama predškolskog odgoja. Uputa, između ostalog, ukazuje na obvezu poštivanja članka 95. stavka 3. Zakona kojom je propisano da se dostava javnom objavom smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave. U skladu s člankom 109. Zakona, rok za izjavljivanje žalbe je 15 dana od dana dostave rješenja, ako nije propisan duži rok. Prema tome, kad je dostava obavljena javnom objavom, rok za žalbu počinje teći istekom osmoga dana od dana javne objave. Dječji vrtići su, poštujući navedenu uputu, odredili rok za podnošenje žalbi na listu reda prvenstva 8 dana od dana njene objave koja je bila 30. travnja i to u razdoblju od 9. do 24. svibnja. Napominjemo da su se dječji vrtići do pristizanja ove upute pridržavali mišljenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta prema kojemu postupanje u skladu s odredbama Zakona ne znači isključivo provođenje upravnog postupka, već upravno postupanje, odnosno provođenje radnji u skladu s odredbama Zakona. Prema spomenutom mišljenju, provođenje upravnog postupka pri upisu djece u dječje vrtiće i izdavanje rješenja o upisu bilo bi suprotno načelu učinkovitosti i ekonomičnosti iz članka 10. Zakona kojim je propisano da se u upravnim stvarima postupa što je moguće jednostavnije, bez odgode i uz što manje troškova, ali tako da se utvrde sve činjenice i okolnosti bitne za rješavanje u upravnoj stvari. Dječji vrtići stoga su provodili skraćeni upravni postupak na što nije bilo pritužbi niti sankcija od strane Prosvjetne inspekcije koja provodi nadzor nad zakonitošću postupanja dječjih vrtića. Međutim, pristizanjem nove upute Ministarstva pravosuđa i uprave, bilo je nužno uskladiti dosadašnju praksu.

Za istaknuti je također da će ove godine, već nakon objave konačnih rezultata upisa djece u dječje vrtiće 5. lipnja, roditelju čije se dijete nalazi na listi upisane djece, dječji vrtić ponuditi sklapanje ugovora o pružanju usluga ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi uz uplatu beskamatnog predujma. Tada će se roditelj morati opredijeliti za upis djeteta u željenu predškolsku ustanovu, točnije u dječji vrtić čiji je osnivač Grad Rijeka ili dječji vrtić čiji je osnivač druga pravna ili fizička osoba, ili pak obrt za čuvanje djece, čime će se realizirati slobodna upisna mjesta za djecu koja će se u trenutku objave konačnih rezultata upisa naći na listi neupisanih. Time će roditelj već prije ljeta biti upoznat s mogućnostima smještaja svog djeteta te do jeseni, odnosno do početka nove pedagoške godine, moći razmotriti druge dostupne opcije, što do sada nije bio slučaj.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović