Članica Gradskog vijeća Maša Magzan je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavila pitanje:

Poštovani gradonačelniče,

molim da mi temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21) odgovorite na pitanje: koliko točno iznosi kumulirani dug Hrvatskog narodnog kazališta Ivan pl. Zajc na današnji dan, kao i 31.12.2021. te postoji li konačan Plan sanacije duga HNK Ivana pl. Zajca Rijeka?

Ovo se pitanje postavlja zbog sljedećih činjenica:

  • dug predstavlja značajno operativno opterećenje za HNK pa bilo kakav strateški pomak nije moguć prije sanacije manjka.
  • zbog obaveze prema Državnoj reviziji u proljeće 2021. HNK je osnivaču dostavio prijedlog plana sanacije duga, no do sazivanja tematske sjednice o HNK u studenom 2021. još uvijek nije bilo jasno KAKO i KADA će se ovaj dug u konačnici sanirati.
  • Službeni odgovor Odjela gradske uprave za kulturu o statusu sanacije duga od 15.11.2021. bio je da se „još razmatra i usuglašava  plan sanacije duga HNK u suradnji sa Odjelom za financije.“
  • Zbog toga su oba gradska odjela bila pozvana na tematsku sjednicu o HNK 22.11. 2021., no ni tada nije došlo do dogovora oko plana sanacije duga kazališta pa je u zaključku tematske sjednice postavljen rok – najkasnije do 10. prosinca 2021. godine dostaviti konkretan plan koji će uključivati način i rokove sanacije duga HNK Ivana pl. Zajca Rijeka odnosno očitovanje da li su postojeći prijedlozi u planu sanacije duga usvojeni, kao i najkasnije do 1. veljače 2022. godine utvrditi konačan Plan sanacije duga HNK Ivana pl. Zajca Rijeka.
  • Ništa od ovoga nije učinjeno u danim rokovima, a ni kasnije što su oba gradska odjela potvrdila na očitovanju na 5.sjednici odbora za kulturu održanoj 21.2.22.

Molim da odgovor osim iznosa duga sadrži konkretne informacije o načinu i rokovima sanacije duga HNK Ivana pl. Zajca Rijeka kao i očitovanje da li su postojeći prijedlozi plana sanacije duga usvojeni ili su predložena nova rješenja.

Unaprijed zahvaljujem,
Maša Magzan
nezavisna vijećnica

Odgovor

Kumulirani manjak prihoda HNK Ivana pl. Zajca na dan 30. lipnja 2022. godine iznosi 2.969.661,00 kn, dok je kumulirani manjak prihoda na dan 31. prosinca 2021. godine iznosio 3.571.170,00 kn.

Konačan Plan sanacije duga Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca, Odjel gradske uprave za kulturu još razmatra i usuglašava u suradnji sa Odjelom gradske uprave za financije. Po dovršetku Plana sanacije, bit će moguće pružiti i konkretne informacije vezano uz rokove i načine sanacije duga HNK Ivana pl. Zajca.

S poštovanjem,

Gradonačelnik
Marko Filipović