Članica Gradskog vijeća Iva Rinčić je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavila pitanje:

Cijenjeni gradonačelniče,
molim da mi temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21), odgovorite na pitanja u nastavku.
U sklopu 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke, u raspravi oko točke posvećene Strategiji razvoja urbane aglomeracije za financijsko razdoblje 2021.-2027. spomenuli ste da je u sklopu projekta Autotrolej – Unapređenje sustava javnog prijevoza razmatrano više lokacija, te da su napravljene analize temeljem kojih se odustalo od preseljenja Autotroleja. Također ste vijećnicima najavili slanje spomenutih analiza, na nažalost nismo iz zaprimili.
Na prošloj je sjednici Gradskog vijeća donesena odluka o preseljenju dijela kapaciteta garaže Autotroleja u ulicu Milutina Barača, no već dio garaže ostaje i dalje na Školjiću. S tim u vezi ljubazno vam molim za popis svih razmatranih lokacija, te analizu temeljem kojih je odbijeno cjelovito preseljenje na neku od lokacija i oslobađanje Školjića. Ujedno vas molim za informaciju da li bilo koja od navedenih lokacija nudi mogućnost preseljenja ostataka Autotroleja.

Unaprijed zahvaljujem
Iva Rinčić
nezavisna vijećnica

Odgovor

Prije svega, bitno je istaknuti kako je tijekom proteklih tridesetak godina razmatrano nekoliko lokacija za preseljenje garaže KD Autotrolej d.o.o., dok analiziranje različitih lokacija nije bilo predmet nekog zasebnog dokumenta koji bi se mogao dostaviti gradskim vijećnicima, već su se s obzirom na različite okolnosti tijekom godina razmatrale i analizirale različite lokacije.

Prva lokacija koja je bila predložena kao lokacija za garažu KD Autotrolej d.o.o. je lokacija Mario Gennari, odnosno Rujevica. Riječ je o lokaciji koja je bila u GUP-u Grada Rijeke od 1992. godine te je kao takva bila dio provedbenog urbanističkog plana dijela gradskog naselja Mario Gennari. Za ovu lokaciju ishodovana je načelna građevinska dozvola. U sljedećih nekoliko godina nije bilo daljnjih aktivnosti te je 2006. godine GUP bio promijenjen na način da na tom području smještaj sadržaja autobaze unutar obuhvata Sekundarnog gradskog središta Rujevica nije moguć niti dozvoljen. Umjesto toga, planiran je smještaj sadržaja na lokaciji i u obuhvatu budućeg Urbanističkog plana uređenja komunalno-servisnog područja Srdoči.

Slijedom navedenog, tada je određena lokacija na Srdočima koja je Prostornim planom označena kao K3-1 Komunalno-servisno područje Srdoči te je člankom 84. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (2004. – 2006.) na tom području dozvoljena gradnja i uređenje površina i građevina komunalne garaže, vodocrpilišta, reciklažnog dvorišta te garaže za smještaj, održavanje i popravak vozila javnog gradskog prijevoza. Od predmetne lokacije se u konačnici odustalo zbog protivljenja MO Srdoči i građana s tog područja iz razloga što je navedeno područje bilo namijenjeno uređenju i očuvanju zelenih površina.

Nakon lokacije Srdoči razmatrana je čak i lokacija u Industrijskoj zoni Kukuljanovo. Na navedenu temu održani su sastanci s direktorom Industrijske zone i gradonačelnikom Grada Bakra. S njihove strane bile su ponuđene dvije varijante otkupa zemljišta, odnosno prava građenja na zemljištu. Zbog visokih troškova prava građenja odnosno otkupa zemljišta, nepostojanja potrebne dokumentacije, odnosno nepostojanja garancije izvjesnost „prolaska” studije utjecaja na okoliš te udaljenosti ove lokacije od lokacije na kojoj bi se u Industrijskoj zoni mogla izgraditi punionica SPP i u konačnici značajno povećanje nultih kilometara (povećanje rashoda/povećanje subvencije) ova lokacija je naposljetku odbačena kao nepovoljna.
Nadalje, u periodu od 2011. do 2015. godine kao potencijalna lokacija za garažu, razmatrana je lokacija Draga pod Ohrušvom. Radi se o prostoru na kojem su prethodno bili smješteni vojni objekti. Navedeno područje imalo je dva nedostatka. Jedan je bio nedovoljna površina prostora za smještaj auto baze, dok je drugi problem bio što je navedena lokacija vodozaštitno područje te je navedena lokacija naposljetku utvrđena kao nepovoljna za izgradnju auto baze.
Posljednja razmatrana lokacija je u Baračevoj ulici, koja se sastoji od nekoliko čestica od kojih je jedna u vlasništvu Grada Rijeke u zakupu trgovačkog društva Metis d.d. Ta lokacija je također spominjana kao potencijalna lokacija auto baze i to u periodu od 2015. do 2019. godine, odnosno u periodu kada su se definirali i pripremali projekti koji bi se trebali financirati putem ITU mehanizma kroz Urbanu aglomeraciju Rijeka. Za navedenu lokaciju 2016. godine izrađeno je i „Arhitektonsko -prometno rješenje auto baze u Ulici Milutina Barača u Rijeci – Idejno rješenje”. Temeljem navedenog jedna od intervencija unutar projekta „Jačanje sustava Javnog prijevoza” bila je i financiranje izrade studije izvodljivosti za novu auto bazu u Baračevoj, međutim isto je odbijeno od strane Jaspers i MRRFEU iz razloga što za lokaciju u Baračevoj nisu riješeni vlasnički odnosi za čestice koje bi obuhvaćale auto bazu.

Nadalje, 2021. godine, za česticu koja je u vlasništvu Grada Rijeke, a na kojoj se nalazi trgovačko društvo Metis d d. kao zakupnik, potpisano je pismo namjere za zamjenu čestica, odnosno zamjenu bazena Školjić koji je u vlasništvu KD Autotrolej d.o.o. i navedene čestice koja bi se koristila kao parking za autobuse, odnosno lokacija na kojoj bi se u budućnosti mogli smjestiti autobusi na alternativna goriva (punjenje i parkiranje). Slijedom navedenog, tijekom razdoblja razmatranja i predlaganja projekata za novo financijsko razdoblje kroz projekte Integriranih teritorijalnih projekata (ITP) lokacija u Baračevoj je aktualizirana u smislu spomenute čestice na kojoj, temeljem Ugovora o zakupu, posluje trgovačko društvo Metis d.d. Navedena čestica je uključena i u nedavno usvojenu Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. što omogućuje korištenje 55 milijuna eura iz ITU mehanizma EU. Na ovaj način sufinancirat će se 18 strateških projekata na području Urbane aglomeracije Rijeka, koja uključuje Rijeku i okolne općine i gradove. Vrijednost tih projekata je 70,7 milijuna eura. Među tim projektima na području Grada Rijeke je i nastavak projekta KD Autotrolej d.o.o. “Jačanje sustava javnog prijevoza”. Najveća investicija unutar navedenog projekta je upravo komponenta Uređenje baze za vozila na alternativni pogon koja podrazumijeva uređenje navedenog prostora površine cca. 8000 m2, a koji bi se koristio za punjenje i parkiranje vozila na alternativni pogon, izgradnju infrastrukture za punjenje vozila te nabavu autobusa, odnosno nabava vozila na alternativni pogon.

Dakle, planirano je da se kroz ITU projekt uredi parkiralište/terminal u Baračevoj ulici za vozila na alternativna goriva te da taj parking služi za parkiranje i punjenje elektro autobusa. Također, po uređenju navedenog prostora, tamo bi se parkirao i dio autobusa na stlačeni prirodni plin čime bi se oslobodio dio prostora u garaži Školjić te bi se na taj način garaža počela postepeno „prazniti”.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović