Članica Gradskog vijeća Tea Mičić Badurina je, temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, dostavila pisanim putem sljedeće pitanje:

″Na 28. sjednici Gradskog vijeća u srpnju ove godine, postavila sam pitanje vezano za problematiku zatvaranja odnosno ponovnog otvaranja streljane na Drenovi. Tada ste odgovorili da je Grad uputio zahtjev Ministarstvu za upravljanje imovinom da se streljana preda Gradu na upravljanje te da je krajem prošle godine dobiven odgovor da je potrebno uskladiti gruntovne i katastarske čestice, što bi po naravi trebao učiniti vlasnik, odnosno država. No, Ministarstvo očekuje da to učini Grad te su stoga načinjeni elaborati i provedena usklađivanja koji bi uskoro trebali biti poslani Ministarstvu.
Pretpostavljam da su dokumenti poslani u Ministarstvo pa me zanima je li Grad dobio povratnu informaciju i u kojoj je fazi taj predmet?”

Odgovor

Grad Rijeka na rješavanju problematike Streljane na Drenovi radi već više od desetljeća.

Naime, od 2009. godine traje pisana prepiska Grada prema Ministarstvu obrane Republike Hrvatske i tadašnjem Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, kojima sam 24. ožujka 2009. godine uputio dopis kojim Grad Rijeka iskazuje interes za objekt u vlasništvu Ministarstva obrane Republike Hrvatske – streljane Drenova u Rijeci te traži prijenos prava vlasništva darovanjem ili nekim drugim pravnim poslom za potrebe djelovanja riječkog Streljačkog saveza i njegovih članica, sve radi stvaranja legalnog okvira za investiranje Grada u uređenje i razvoj spomenutog objekta. Grad je u cijelom proteklom razdoblju bio mirni posjednik nekretnina te je u katastru bio upisani posjednik. Od 2000. do 2009. godine Grad Rijeka je u objekt streljane Drenova uložio 1.869.000 kuna.

Ministarstvo obrane nas je dopisom od 15. veljače 2010. godine obavijestilo da se ne protivi dodjeli nekretnina Gradu, te proslijedilo predmet na rješavanje Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom. Inicijativi za prijenos prava vlasništva pridružio se Streljački savez Grada Rijeke te Hrvatski streljački savez i Streljački savez PGŽ. Unatoč svemu, nije došlo do realizacije jer državna tijela koja su upravljala državnom imovinom po tom pitanju nisu poduzimala nikakve potrebne aktivnosti. 2014. godine Grad Rijeka istupa iz posrednog posjeda streljane, na način da nije obnovljen godišnji ugovor s tadašnjim nositeljem prava korištenja – Streljačkim klubom „Protect“, koji pak „ostaje“ na objektu bez ikakve pravne osnove, ni s Gradom Rijekom, ni s Ministarstvom.

Potom sam 19. srpnja 2010. godine uputio novi dopis, kojim je ponovno iskazan interes Grada Rijeke za dodjelu ovoga objekta.

Nadalje, dopisom od 16. siječnja 2018. godine Ministarstvu državne imovine uputio sam zahtjeve Grada Rijeke i ukazao na problem dugotrajnog rješavanja zahtjeva, između ostalog i zahtjeva za streljanu Drenova. Tom prilikom naglašeno je da su se tadašnji Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse očitovali da je predmetna nekretnina neperspektivna za Oružane snage RH te da se Ministarstvo obrane RH ne protivi dodjeli novom korisniku. Također, tadašnjem Središnjem državnom uredu za upravljanje imovinom dostavljena je cjelokupna imovinsko-pravna dokumentacija na daljnje postupanje, radi odlučivanja o daljnjem statusu. Grad Rijeka i tom prilikom iskazao je svoj nepromijenjeni interes za stjecanjem vlasništva nad predmetnom nekretninom.

Sukladno odredbi članka 70. Zakona o upravljanju državnom imovinom, Grad Rijeka je 19. veljače 2019. godine podnio Ministarstvu državne imovine zahtjev za izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva za kompleks strelišta Drenova u korist Grada Rijeke.

S obzirom da nekretnina svojim obuhvatom zahvaća više gruntovnih čestica, prije donošenja odluke Ministarstva o raspolaganju predmetnim nekretninama, bilo je potrebno uskladiti gruntovne i katastarske čestice, odnosno formirati jedinstvenu parcelu za kompleks strelišta.

Nakon održanog zajedničkog sastanka predstavnika Grada Rijeke i Ministarstva u lipnju 2019. godine, pribavljena je i Ministarstvu dostavljena daljnja potrebna dokumentacija.

Protekom vremena, Grad Rijeka je dopisom od 6. studenoga 2019. godine, od Ministarstva zatražio očitovanje o stanju u predmetu, a Ministarstvo se očitovalo 12. studenoga 2019. godine, na način da su zatražili daljnje postupanje Grada, konkretno izradu i dostavu odgovarajućeg Geodetskog elaborata.

Slijedom navedenog, Grad Rijeka angažirao je geodetski ured radi izrade geodetskog elaborata, uz napomenu da je prethodno bilo potrebno izraditi prijedlog građevne čestice koja bi bila u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, a zatim u skladu s time i ishoditi rješenje o utvrđivanju građevne čestice.

Osim Geodetskog elaborata broj 58/2020 izrađenog od Geolaser-a d.o.o. od 22. rujna 2020. godine i ishođenja gore navedenog rješenja, Grad Rijeka je u međuvremenu pribavio i drugu dokumentaciju i to od Odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje potvrdu parcelacijskog elaborata od 25. rujna 2020. godine i Lokacijsku informaciju od 16. rujna 2020. godine, nadalje od Područnog ureda za katastar Rijeka Identifikaciju čestica od 11. rujna 2020. godine, Izvod iz posjedovnog lista od 11. rujna 2020. godine i Izvod iz katastarskog plana od 11. rujna 2020. godine, a od Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci Izvatke iz zemljišne knjige od 7. rujna 2020. godine.

U konačnici, sva navedena dokumentacija poslana je u Ministarstvo 2. listopada 2020. godine.

Telefonskim putem 2. studenoga 2020. godine kontaktiran je voditelj Odjela za bivšu vojnu imovinu u nadležnom Ministarstvu te je potvrđeno da je dostavljena dokumentacija zaprimljena i još uvijek u obradi jer je službenik koji radi na predmetu na dužem bolovanju.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Mr.sc. Vojko Obersnel