Poštovani gradonačelniče,

19. srpnja 2022. dobila sam službenu potvrdu da je moje pitanje o sanaciji duga HNK Ivana pl. Zajca dostavljeno radi davanja odgovora te da od tog dana teče rok za davanje odgovora. Unatoč probijanju predviđenog roka za odgovore na vijećnička pitanja (odgovor je stigao 3. kolovoza umjesto 28.7.2022.), odgovor je bio vrlo štur i polovičan. Naime, na pitanje koliko točno iznosi kumulirani dug Hrvatskog narodnog kazališta Ivan pl. Zajc na današnji dan, kao i 31.12.2021. te postoji li konačan Plan sanacije duga HNK Ivana pl. Zajca Rijeka? U tri rečenice jedino je bio jasan odgovor na pitanje o iznosu duga, dok je na drugi dio pitanja ponovljen istovjetan odgovor od 15.11.2021., a on glasi da se „razmatra i usuglašava plan sanacije duga HNK u suradnji sa Odjelom gradske uprave za financije.“

Iz tog razloga, a temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21), postavljam dopunsko pitanje: zašto još uvijek nije postignut dogovor unutar dva odjela gradske uprave, odnosno što je potrebno da se Odjel za kulturu i Odjel za financije napokon usuglase o načinu i rokovima sanacije duga najveće i najskuplje ustanove u kulturi?

U pojašnjenju inicijalnog pitanja od 19. srpnja 2022. navela sam sljedeći niz činjenica pa molim da ih dopunjeni odgovor konkretno i jasno komentira:

  1. Dug predstavlja značajno operativno opterećenje za HNK pa bilo kakav strateški pomak nije moguć prije sanacije manjka- ispada da ova činjenica nije važna jer još uvijek nema dogovora KAKO i KADA će se dug kazališta u konačnici sanirati?
  2. Zbog obaveze prema Državnoj reviziji u proljeće 2021. HNK je osnivaču dostavio prijedlog plana sanacije duga, no do sazivanja tematske sjednice o HNK u studenom 2021. kao ni dan danas, još uvijek ne znamo da li su postojeći prijedlozi plana sanacije duga usvojeni ili se razmatraju nova rješenja?
  3. Službeni odgovor Odjela gradske uprave za kulturu o statusu sanacije duga od 15.11.2021. bio je da se „još razmatra i usuglašava  plan sanacije duga HNK u suradnji sa Odjelom za financije.“ – neshvatljivo je da je odgovor na ovo pitanje danas isti kao i prije 9 mjeseci?
  4. Na tematsku sjednicu o HNK 22.11. 2021. pozvana su oba odjela gradske uprave, no ni tada nije došlo do dogovora oko plana sanacije duga kazališta pa je u zaključku tematske sjednice postavljen rok – najkasnije do 10. prosinca 2021. godine dostaviti konkretan plan koji će uključivati način i rokove sanacije duga HNK Ivana pl. Zajca Rijeka odnosno očitovanje da li su postojeći prijedlozi u planu sanacije duga usvojeni, kao i najkasnije do 1. veljače 2022. godine utvrditi konačan Plan sanacije duga HNK Ivana pl. Zajca Rijeka. Ništa od ovoga nije učinjeno u danim rokovima, a ni kasnije što su oba gradska odjela potvrdila na očitovanju na 5.sjednici odbora za kulturu održanoj 21.2.22. – molim pojašnjenje funkcije Odbora kao radnih tijela, odnosno smisla njihovih preporuka, zaključaka i rokova upravo na ovom konkretnom primjeru?

Unaprijed zahvaljujem,
Maša Magzan
nezavisna vijećnica

Odgovor

Podsjetimo kako je novi Zakon o proračunu na snazi od 1. siječnja 2022. godine, a primjenjuje se u proračunskim procesima za 2023. godinu i nadalje. Tim se Zakonom, člankom 37., po prvi put propisuje obveza izrade višegodišnjeg plana uravnoteženja proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskog plana njihovih proračunskih korisnika. Višegodišnji plan uravnoteženja izrađuje se za razdoblje za koje se proračun, odnosno financijski plan donosi. Višegodišnji plan uravnoteženja se donosi u slučaju postojanja većih manjkova koje zbog njihove obimnosti nije moguće podmiriti u jednoj godini, a da se pri tome ne ugrozi poslovanje i pružanje javne usluge proračuna, odnosno proračunskog korisnika, kao i u slučaju ostvarenih viškova koje zbog njihove veličine nije moguće iskoristiti u jednoj godini.

Višegodišnji plan uravnoteženja financijskog plana proračunskog korisnika donosi njegovo upravljačko tijelo, uz prijedlog financijskog plana, nakon čega ga dostavlja jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, a višegodišnji plan uravnoteženja proračuna svake pojedine jedinice  donosi njezino predstavničko tijelo uz proračun.

Važno je napomenuti da ministar financija još uvijek nije donio pravilnik kojim će biti propisan izgled i sadržaj višegodišnjeg plana uravnoteženja, što je obveza temeljem članka 162. Zakona o proračunu kojim je utvrđeno da će ministar financija navedeni pravilnik donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o proračunu.

Proračunski proces za razdoblje od 2023. do 2025. godine za Grad Rijeku i proračunske korisnike Grada Rijeke je u tijeku. Odjel gradske uprave za financije 20. srpnja 2022. godine upravnim tijelima i proračunskim korisnicima dostavio je Uputu za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih korisnika Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2025. godine.

Sukladno toj Uputi u idućim mjesecima će sva upravna tijela i proračunski korisnici, u koordinaciji Odjela gradske uprave za financije, raditi na izradi Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, odnosno na izradi financijskih planova upravnih tijela i proračunskih korisnika za razdoblje od 2023. do 2025. godine.

Iz svega prethodno navedenog proizlazi obveza upravljačkog tijela Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca da uz prijedlog financijskog plana za iduće proračunsko razdoblje od 2023. do 2025. godine, donese i višegodišnji plan uravnoteženja financijskog plana za razdoblje od 2023. do 2025. i dostavi ga Gradu, sukladno članku 37. Zakona o proračunu.

Uz sve prethodno navedeno, otegotna okolnost je i energetska kriza, odnosno, povećanje cijene energenata, što pak ne ostavlja prostor za definiranje i realizaciju plana sanacije duga, a što podrazumijeva značajna financijska sredstva. Nastavno na navedeno, a s obzirom da je velik dio sredstava alociran za potrebe povećanja cijena energenata, izradi plana sanacije duga pristupit će u 2023. godini.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović