Registracija vozila, izdavanje vozačke dozvole, edukativni programi, prekršaji i kazne

Direkcija za prometno redarstvo Grada Rijeke, obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom, s ciljem učinkovitog rješavanja prometnih problema u gradu, a time i povećanja kvalitete života Riječana.

O sigurnosti na prometnicama na području grada Rijeke brine Postaja prometne policije Rijeka, Ciottina 25, tel. 051/335-521.

Prema Planu motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za područje Grada Rijeke, Javna vatrogasna postrojba grada Rijeke zadužena je i za intervencije u prometu, kao što su požari ili pretakanje opasnih tvari na javnoj prometnoj površini.