Ponedjeljak, 1. veljača 2016.

Prvi riječki Startup Europe Week

Visoka poslovna škola PAR iz Rijeke u suradnji sa Gradom Rijeka – Odjelom za poduzetništvo (STARTUP Inkubator Rijeka) organizira u srijedu 3. veljače 2016. u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke manifestaciju pod nazivom Startup Europe Week Rijeka. Riječ je o programu koji se u isto vrijeme održava u 40-tak zemalja i više od 200 gradova Europe, a iniciran je od strane Europske komisije, unutar njihove Startup Europe inicijative.

Više informacija

Ponedjeljak, 1. veljača 2016.

Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Rijeku koje provode udruge

U svrhu ujednačavanja postojeće prakse dodjele sredstava udrugama iz javnih izvora, kako na nacionalnom tako i na nivou jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), gradonačelnik Grada Rijeke donio je 1. 2. 2016. godine „Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Rijeku koje provode udruge“ koji se nalazi u privitku ove objave.

Više informacija