Član Gradskog vijeća Davor Štimac je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavio pitanje:

Cijenjeni gradonačelniče,

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na svojoj 14. Sjednici, održanoj 8. prosinca 2022., donijelo Odluku o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2022. godini (odluka je dostupna na poveznici: https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2022/11/Odluka-o-izmjenama-Odluke-o-kriterijima-mjerilima-i-na%C4%8Dinu-financiranja-decentralizirane-funkcije-osnovnog-%C5%A1kolstva-Grada-Rijeke-u-2022.-godini.pdf).

Kako se u navedenoj Odluci to izričito ne navodi, molim da mi temeljem članka 67., a u svezi članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21), odgovorite na pitanje: raspoređuju li se prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva i na škole kojima osnivač nije Grad Rijeka, a dio su područja osnovnog školstva Grada?

Odgovor

Prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke, utvrđeni Odlukom o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2022. godini („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/2022) raspoređuju se isključivo na 25 osnovnih škola kojima je osnivač Grad Rijeka.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisuje da osnivači osnovne škole mogu biti: Republika Hrvatska, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave te druga pravna ili fizička osoba.

Krajem svake godine Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (u daljnjem tekstu: odluka) kojom se utvrđuju ukupna bilančna prava županijama, Gradu Zagrebu i gradovima za sljedeću godinu, a Grad Rijeka je temeljem navedene odluke dužan donijeti vlastitu odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

Osim odluke, Vlada Republike Hrvatske donosi i uredbu o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: uredba) koja se odnosi na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su preuzele financiranje decentraliziranih funkcija. Donošenje prethodno navedenih akata utvrđeno je Zakonom o financiranju jedinica lokaine i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Rijeka za 25 osnovnih škola kojima je osnivač ostvaruje prihode iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,9%, a razliku do ukupnog minimalnog financijskog standarda utvrđenog uredbom i odlukom, Grad Rijeke ostvaruje s pozicije izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna, u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Grad Rijeka ostvaruje prihode za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva isključivo za financiranje 25 osnovnih škola (uključujući i Centar za odgoj i obrazovanje i Centar za autizam) čiji je osnivač.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović