Član Gradskog vijeća Davor Štimac je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavio pitanje:

Cijenjeni gradonačelniče,

molim da mi temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21), odgovorite na pitanje: koliko je Grad Rijeka planirao i utrošio sredstava, ukupno i specificirano, na plovni objekt – brod „Galeb“, počevši od 4. prosinca 2007. godine (dan kada je je tadašnje Poglavarstvo Grada Rijeke donijelo Zaključak o imenovanju Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za kulturu, privremenim skrbnikom brodu Galeb) pa do 31.12.2021., te koliko se još namjerava potrošiti sredstava građana Rijeke do okončanja tog projekta.

Radi lakše preglednosti molim vas da vaš odgovor (i specifikacija planirano/utrošeno) bude podijeljen na tri razdoblja:

 • prvo, od 4. prosinca 2007. do 1. lipnja 2017. kao dana kada brod „Galeb“ postaje sastavni dio projekta Turističke valorizacije reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine (podaci za ovo razdoblje mogu biti sumarno prikazani),
 • drugo, od 1. lipnja 2017 do 31.12. 2021., te
 • treće, od 01.01. 2022 pa sve do datuma planiranog okončanja projekta.

Uz izuzetak za razdoblje za razdoblje 4. 12. 2007. – 1. 6. 2017. gdje podaci mogu biti sumarno prikazani, molim vas da odgovor za preostala dva razdoblja bude kompletan u smislu proračunskog planiranja po godinama, realizacije po godinama, specifikacije utroška sredstava po godinama, korištenja bespovratnih sredstva, kreditnih zaduživanja i prolongata, plaćanja kamata, i svih ostalih troškova povezanim sa tim plutajućim objektom.

Sve kako bi građani Grada Rijeke dobili transparentnu, vjerodostojnu i sveobuhvatnu informaciju.

Unaprijed zahvaljujem
Davor Štimac
nezavisni vijećnik

Odgovor

U razdoblju od 4. prosinca 2007. do 31. prosinca 2017. godine na brod Galeb utrošeno je ukupno 10.299.599,68 kn. Trošak se odnosi na kupnju broda i pripadajuće carinske troškove, izvršavanje hitnih mjera zaštite i popravaka broda, izradu idejnog projekta prenamjene broda u brod muzej i idejnog rješenja oblikovanja stalnog muzejskog postava, troškove priveza broda i utrošene električne energije te troškove posade broda.

Od toga, u traženom razdoblju od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine, realizirano je 292.031,18 kuna. U razdoblju od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine realizirano je 1.049.295,88 kuna.

Na motorni brod Galeb u 2017. godini realizirano je 1.341.327,06 kuna.

Brod Galeb u Proračunu Grada Rijeke planira se na dvije aktivnosti. Prva aktivnost je Motorni brod Galeb iz koje se financira zapovjedništvo broda, projektna dokumentacija i usluge nadzora broda. Druga aktivnost je Projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u sklopu koje se Galeb ne vodi kako zaseban projekt, već je jedna od aktivnosti u projektu u sklopu kojega je obnovljena Palača šećerane te realiziraju ostale projektne aktivnosti.

Nastavno se daje tablica plana i ostvarenja proračunskih sredstva za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. godine.

Tablica plana i ostvarenja proračunskih sredstva za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. godine.

 • Realizacija investicije obuhvaća fakturirane i plaćene radove na rekonstrukciji broda Galebu brod muzej.
 • Prateće usluge obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije prenamjene broda, pregled tehničke dokumentacije, usluge projektnog i stručnog nadzora i nadzora Hrvatskog registra brodova, plaće projektnog tima i zapovjedništva Broda.
 • U povučena bespovratna sredstva ulaze realizirani zahtjevi za nadoknadom sredstva po godinama koji su pristigli kao prihod proračuna.
 • U povučena sredstva Fonda za sufinanciranje vlastite komponente ulaze prihodi proračuna koja su pristigla kao prihod proračuna sukladno Ugovoru o dodijeli sredstva temeljem javnog poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Ukupno planirana sredstva za kamate po kreditnim zaduženjima iznosila su 524.700,00 kuna. Ukupno utrošena sredstva koja se odnose na kamate po kreditnom zaduženju cijelog projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine iznose 371.582,65 kuna.

Proračunom Grada Rijeke za 2022. godinu osigurano je ukupno 66.834.700,00 kuna. Od tog iznosa do sada je utrošen iznos od 4.358.179,36 kuna, što se odnosi na radove i prateće usluge. U Proračunu je preostao iznos od 62.476.520,64 kuna. Izvori financiranja u Proračunu su sljedeći:

 • iznos od 6.296.868,88 bespovratnih sredstva, od čega se za Galeb iznos od 5.359.754,14 kuna,
 • bespovratna sredstva Fonda za sufinanciranje u iznosu od 209.801,50 kuna,
 • kreditna sredstva komercijalnih banaka u iznosu od 46.073.000,00 kuna,
 • sredstva spomeničke rente u iznosu od 9.213.700,00 kuna (sukladno Planu raspodjele spomeničke rente za 2022. godinu u iznosu od 6.213.700,00 kuna i 3.000.000,00 kuna višak spomeničke rente proteklih godina,
 • sredstva koncesijskog prihoda u iznosu od 171.000,00 kuna i
 • općih prihoda proračuna 4.867.000,00 kuna što ukupno čini 66.834.700,00 kuna.

U Proračunu je planiran iznos od 500.000,00 kuna za kamate po kreditnim zaduženjima, od čega je ostvaren iznos u visini od 100.183,46 kuna.

S poštovanjem
Gradonačelnik
Marko Filipović