Članica Gradskog vijeća Petra Mandić je, temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavila sljedeće pitanje:

„Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za upravne i inspekcijske poslove izdanog 25. travnja 2019. godine, kojim se odbija zahtjev za produljenje odobrenja za vođenje civilnog strelišta, doveo je do zatvaranja strelišta »Vladimir Gortan« na Drenovi za civilnu i sportsku upotrebu. Streljanu je do zatvaranja redovito koristio veliki broj rekreativnih i sportskih strijelaca koji su svojim radom i resursima istu održavali, te željno iščekuju informacije o trenutnom statusu i planovima o ponovnom otvaranju.

U Novom listu (30.5.2019, LOKOT Streljana na Drenovi izvan funkcije za civilnu uporabu) u dijelu članka piše: „Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel poručuje da nema nikakvog razloga za paniku i zabrinutost jer se sve radi da Grad Rijeka dobije od države u vlasništvo objekt strelišta na Drenovi što će omogućiti nesmetano korištenje i za civilne svrhe. U zadnjih 30 godina u nekoliko smo navrata tražili od raznih vlada da nam se prepusti streljana na Drenovi, ali bezuspješno. U ovom slučaju došlo je do problema zbog izmjene zakonskih propisa kojim se traži potvrda o vlasništvu ili ugovor o pravu korištenja. Budući da te dokumente u ovom trenutku ne možemo dobiti ni mi ni Streljački klub Protect, MUP je odbio zahtjev za odobrenje vođenja civilnog strelišta. Ali prihvaćen je Zakon o gospodarenju državnom imovinom kojim se širom otvaraju vrata da se ovaj problem napokon riješi i da strelište ostane u funkciji sporta. Poslali smo zahtjev Ministarstvu za upravljanje državnom imovinom i optimist sam, poručio je Obersnel.“

Možete li mi dostaviti odgovor Ministarstva za upravljanje državnom imovinom na Zahtjev koji ste im poslali nakon zatvaranja strelišta na Drenovi? Namjerava li se Grad Rijeka zauzeti za ponovno otvaranje strelište »Vladimir Gortan« na Drenovi za civilne korisnike, koji je trenutni status streljane te što Grad Rijeka poduzima po tom pitanju?“

Članak Novi list: https://www.novilist.hr/rijeka-regija/rijeka/lokot-streljana-na-drenovi-izvan-funkcije-za-civilnu-uporabu/?meta_refresh=true

Odgovor

Grad Rijeka na rješavanju problematike Streljane na Drenovi radi već više od desetljeća.

Naime, od 2009. godine traje pisana prepiska Grada prema Ministarstvu obrane Republike Hrvatske i tadašnjem Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, kojima sam 24. ožujka 2009. godine uputio dopis kojim Grad Rijeka iskazuje interes za objekt u vlasništvu Ministarstva obrane Republike Hrvatske – streljane Drenova u Rijeci te traži prijenos prava vlasništva darovanjem ili nekim drugim pravnim poslom za potrebe djelovanja riječkog Streljačkog saveza i njegovih članica, sve radi stvaranja legalnog okvira za investiranje Grada u uređenje i razvoj spomenutog objekta. Grad je u cijelom proteklom razdoblju bio mirni posjednik nekretnina te je u katastru bio upisani posjednik. Od 2000. do 2009. godine Grad Rijeka je u objekt streljane Drenova uložio 1.869.000 kuna.

Ministarstvo obrane nas je dopisom od 15. veljače 2010. godine obavijestilo da se ne protivi dodjeli nekretnina Gradu, te proslijedilo predmet na rješavanje Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom. Inicijativi za prijenos prava vlasništva pridružio se Streljački savez Grada Rijeke te Hrvatski streljački savez i Streljački savez PGŽ. Unatoč svemu, nije došlo do realizacije jer državna tijela koja su upravljala državnom imovinom po tom pitanju nisu poduzimala nikakve potrebne aktivnosti. 2014. godine Grad Rijeka istupa iz posrednog posjeda streljane, na način da nije obnovljen godišnji ugovor s tadašnjim nositeljem prava korištenja – Streljačkim klubom „Protect“, koji pak „ostaje“ na objektu bez ikakve pravne osnove, ni s Gradom Rijekom, ni s Ministarstvom.

Potom sam 19. srpnja 2010. godine uputio novi dopis, kojim je ponovno iskazan interes Grada Rijeke za dodjelu ovoga objekta.

Nadalje, dopisom od 16. siječnja 2018. godine Ministarstvu državne imovine uputio sam zahtjeve Grada Rijeke i ukazao na problem dugotrajnog rješavanja zahtjeva, između ostalog i zahtjeva za streljanu Drenova. Tom prilikom naglašeno je da su se tadašnji Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse očitovali da je predmetna nekretnina neperspektivna za Oružane snage RH te da se Ministarstvo obrane RH ne protivi dodjeli novom korisniku. Također, tadašnjem Središnjem državnom uredu za upravljanje imovinom dostavljena je cjelokupna imovinsko-pravna dokumentacija na daljnje postupanje, radi odlučivanja o daljnjem statusu. Grad Rijeka i tom prilikom iskazao je svoj nepromijenjeni interes za stjecanjem vlasništva nad predmetnom nekretninom.

Sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom Grad Rijeka je 19. veljače 2019. godine Ministarstvu državne imovine podnio zahtjev za izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva za kompleks strelišta Drenova u korist Grada Rijeke.

S obzirom da je nekretnina svojim obuhvatom zahvaćala više gruntovnih čestica koje su u zemljišnoj knjizi bile upisane bez površina, kao i objekta koji postoje na njemu, prije donošenja odluke Ministarstva bilo je potrebno uskladiti gruntovne i katastarske čestice odnosno formirati jedinstvenu parcelu za kompleks strelišta.

Nakon održanog zajedničkog sastanka predstavnika Grada Rijeke i Ministarstva u lipnju 2019. godine, pribavljena je i Ministarstvu dostavljena daljnja potrebita dokumentacija, točnije aktualni i povijesni zemljišno-knjižni izvadci, isprave iz zbirke isprava Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci, potvrda Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za imovinsko-pravne poslove, sada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, da za nekretnine nije podnesen zahtjev za povrat, odnosno naknadu za oduzetu imovinu temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, kao i očitovanje Hrvatskih šuma d.o.o. da nekretnine nisu obuhvaćene planom gospodarenja i dr.

Protekom vremena Grad Rijeka je dopisom od 6. studenoga 2019. godine od Ministarstva zatražio očitovanje o stanju ovoga predmeta, a Ministarstvo se 12. studenoga 2019. godine očitovalo na način da su zatražili daljnje postupanje Grada, konkretno izradu i dostavu geodetskog elaborata.

Slijedom navedenog Grad Rijeka angažirao je geodetski ured, radi izrade geodetskog elaborata, no važno je za naglasiti da je prije toga bilo potrebno izraditi prijedlog građevne čestice koja bi bila u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, a zatim u skladu s tim i ishoditi rješenje o utvrđivanju građevne čestice.

Osim Geodetskog elaborata broj 58/2020, izrađenog od strane Geolaser-a d.o.o. od 22. rujna 2020. godine i ishođenja navedenog rješenja, u međuvremenu je pribavljena i druga potrebita dokumentacija i to od Odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Potvrda parcelacijskog elaborata od 25. rujna 2020. godine i Lokacijska informacija od 16. rujna 2020. godine. Nadalje od Područnog ureda za katastar Rijeka pribavljena je i Identifikacija čestica od 11. rujna 2020. godine, Izvod iz posjedovnog lista od 11. rujna 2020. godine i Izvod iz katastarskog plana od 11. rujna 2020. godine, a od Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci Izvadci iz zemljišne knjige od 7. rujna 2020. godine. Sva navedena dokumentacija poslana je u Ministarstvo 2. listopada 2020. godine.

Dopisom od 17. prosinca 2020. godine Ministarstvo je dalo suglasnost na Geodetski elaborat koji je potom predan Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Rijeka. Navedeni Područni ured za katastar Rijeka 26. siječnja 2021. godine izdao je Potvrdu (Klasa: 932-06/21-02/69; Ur.broj: 541-19-02/3-21-3) da je elaborat u skladu s geodetskim i katastarskim propisima te je elaborat trenutačno na provedbi u katastarskom i gruntovnom operatu.

O svemu navedenom Grad Rijeka je 1. veljače 2021. godine obavijestio Ministarstvo te zatražio očitovanje o daljem postupanju u svrhu prijenosa prava vlasništva sa Republike Hrvatske na Grad Rijeku.

S obzirom da je riječ o imovini Republike Hrvatske, a odluku o raspolaganju tom imovinom donosi ministar, odnosno Vlada RH ovisno o vrijednosti imovine (ministar do 7.500.000,00 kn, odnosno Vlada kada je iznos preko 7.500.000,00 kn) navedenim dopisom Grad Rijeka zatražio je dostavu Procjembenog elaborata predmetne nekretnine te ponovno čekamo njihovu odluku.

Iz svega navedenog vidljivo je da se Grad intenzivno zauzima za ponovno otvaranje Strelišta te da je u završnoj je fazi izrade dokumenata potrebnih za prijenos vlasništva Strelišta na Grad Rijeku. Od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i upravljanja državnom imovinom odobren je odgovarajući parcelacijski elaborat te je objekt upisan u katastar, što je bio završni dokument potreban za prijenos. Sa strane Ministarstva sad očekujemo izdavanje konačne suglasnosti za prijenos te prijedlog ugovora koji bi definirao način prijenosa vlasništva. Prema najavama, ovaj prijenos trebao bi se pozitivno riješiti tijekom slijedećih nekoliko mjeseci.

Istovremeno u Gradu i TD Rijeka sportu kao budućem upravitelju Strelišta, već traju intenzivne pripreme za preuređenje i edukaciju osoblja budućeg gradskog Strelišta, kako bi se u najkraćem roku, nakon potpisivanja prijenosa, stavilo na raspolaganje građanima.

U prilogu ovog dopisa dostavljam prepisku s nadležnim ministarstvima i drugu relevantnu dokumentaciju iz koje je razvidan tijek aktivnosti Grada Rijeke u nastojanju da razriješi pitanje vlasništva nad Strelištem na Drenovi.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Mr.sc. Vojko Obersnel