Sjednicama Vijeća mogu prisustvovati predstavnici medija i građani. Osim toga Sjednice se prenose uživo na gradskom web portalu. Uvid u arhivsku dokumentaciju i građu omogućen je na zahtjev.

Javnost rada Gradskog vijeća Grada Rijeke propisana je Poslovnikom Gradskog vijeća.

Njime je, među ostalim, utvrđeno da su Sjednice Vijeća javne te da se nazočnost javnosti sa sjednice ili sa dijela sjednice Vijeća odnosno radnog tijela može isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i aktima Grada Rijeke.

Prisustvo predstavnika medija na sjednicama Vijeća

Također, predstavnici medija imaju pravo pratiti rad Vijeća i radnih tijela, biti nazočni sjednicama tih tijela i informirati javnost o njihovom radu. A radi potpunijeg i točnijeg informiranja javnosti o radu Vijeća i njegovih radnih tijela mogu se davati službena priopćenja, intervjui i održavati konferencije za medije.

Radi osiguravanja javnosti rada Vijeća, medijima se osigurava pravovremena dostava materijala za sjednice Vijeća, a njihovim se predstavnicima osiguravaju odgovarajući uvjeti za praćenje rada na sjednicama Vijeća.

Obavijest o sazivanju sjednice Vijeća s prijedlogom dnevnog reda i materijalima o kojima će Vijeće raspravljati objavljuje se i na web stranicama Grada Rijeke.

Elektronički mediji mogu izravno prenositi sjednice Vijeća i radnih tijela u skladu s posebnom odlukom.

Javnost rada Vijeća ostvaruje se i objavljivanjem podataka o radu Vijeća na web stranicama Grada Rijeke, u skladu s tehničkim i drugim mogućnostima te putem komunikacije članova Vijeća i članova radnih tijela s građanima.

Grad Rijeka uživo prenosi Sjednice Gradskog vijeća putem gradskog portala, a nakon svake sjednice na gradskom portalu trajno je dostupna video snimka sjednice.

Prisustvo građana na sjednicama Vijeća

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba, imaju pravo prisustvovati sjednici Vijeća.

Građani i pravne osobe dužni su najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Vijeća u pisanom obliku najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.

Uvid u dokumentaciju

Svi materijali točaka dnevnog reda o kojima se na sjednicama raspravlja, kao i svi zaključci i odluke objavljuju se na web portalu Grada Rijeke.

Uvid u dokumentaciju i arhivsku građu Vijeća te druge materijale u svezi s radom Vijeća omogućen je svim pravnim i fizičkim osobama na temelju njihovog zahtjeva, prema zakonu i aktima Grada Rijeke kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

Navedeni zahtjevi podnose se Službeniku za informiranje.

Skip to content