Član Gradskog vijeća Davor Štimac je, nezadovoljan odgovorom na pitanje koje je postavio na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavio dopunsko pitanje:

Cijenjeni gradonačelniče,
na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, 27. listopada 2022, na Aktualnom satu, postavio sam vam pitanje i zatražio pisani odgovor glede visine komunalne naknade što ju području Grada Rijeke, plaća trgovačko društvo INA-INDUSTRIJA NAFTE DD. Vaš pisani odgovor dostupan je na linku: https://www.rijeka.hr/councillor-question/koliku-cijenu-komunalne-naknade-placa-ina-iz-kojeg-razloga-ne-placa-punu-cijenu/.

Kako navedenim odgovorom nisam zadovoljan, jer je općenit i nespecifiran, molim da temeljem članka 67., a u svezi članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21), dopunite vaš odgovor, na način da se u njemu specificira kako slijedi:

  • da isti sadržava obračun komunalne naknade sukladno čl. 15 Odluke o komunalnoj naknadi (proizvodna djelatnost, m2, područje zone Kz, Kn, B) za svaki poslovni prostor i građevinsko zemljište koji služi obavljanju poslovne djelatnosti tog Društva,
  • da se posebno i detaljno obrazloži način obračuna komunalne naknade i iznos za proizvodni pogon „ex rafinerije na Mlaci“ površine cca. 13 ha koja duži niz godina nije u funkciji, kao i usklađenost takve odluke sa GUP-om Grada Rijeke, odnosno Prostornim planom Grada Rijeke.

Unaprijed zahvaljujem
Davor Štimac
nezavisni vijećnik

Odgovor

Iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav obaviješten sam da, nažalost, nismo u mogućnosti dostaviti tražene podatke, s obzirom da se radi o javnom davanju o kojemu je Općim poreznim zakonom zabranjeno iznositi podatke, jer predstavljaju poreznu tajnu.

Naime, Općim poreznim zakonom propisano je da je porezno tijelo dužno kao poreznu tajnu čuvati sve podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te sve druge podatke u vezi s poreznim postupkom kojima raspolaže, kao i podatke koje razmjenjuje s drugim državama u poreznim stvarima.

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture, a istim tim Zakonom propisano je da se rješenje o komunalnoj naknadi donosi i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.

Iz navedenog je razvidno da se u postupku donošenja rješenja o komunalnoj naknadi primjenjuju odredbe Općeg poreznog zakona te da je Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, kao nadležno upravno tijelo za donošenje rješenja o komunalnoj naknadi, u smislu Općeg poreznog zakona, porezno tijelo.

Važno je spomenuti da je, radi pravilne primjene naprijed odredbe članka 8. Općeg poreznog zakona, u postupcima utvrđivanja obveze plaćanja i ovrhe komunalne naknade, Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke ishodio mišljenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave – Središnjeg ureda od 21. veljače 2019. godine, u kojemu je, između ostalog, istaknuto da je, kako je to već i ranije izneseno, upravno tijelo Grada Rijeke u čijem su djelokrugu poslovi utvrđivanja i naplate komunalne naknade, porezno tijelo sukladno odredbi članka 3. Općeg poreznog zakona te je sukladno članku 8. stavku 1. istog zakona dužno kao porezno tijelo čuvati sve podatke u vezi s poreznim postupkom kojima raspolaže, kao i da ne smije drugim tijelima Grada iznositi konkretne podatke u vezi s poreznim postupkom kojima raspolaže budući da isti predstavljaju poreznu tajnu, odnosno podatke iz poreznog postupka koji se ne mogu davati bez pisanog pristanka osobe na koju se ti podaci odnose. Vezano za navedeno mišljenje Porezne uprave, za istaknuti je i da je Gradsko vijeće Grada Rijeke jedno od tijela Grada.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović