Članica Gradskog vijeća Iva Rinčić je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavila pitanje:

Poštovani gradonačelniče,
molim da mi temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke cjelovito odgovorite na pitanje u vezi s financijskim stimuliranjem/nagrađivanjem pojedinih zaposlenika Grada Rijeke.

Na Aktualnom satu sjednice Gradskoga vijeća uputila sam Vam pitanje i dobila nepotpun odgovor pa molim dopunu. Naime, moje se pitanje odnosi na novčane nagrade, bonuse i druge oblike financijskih stimulacija (bez obzira na naziv takvih novčanih nagrada) isplaćene pojedinim zaposlenicima Grada Rijeke, tijekom cijele 2021. godine. Vi ste se u odgovoru na sjednici GV referirali isključivo na razdoblje od Vašeg preuzimanja mandata.

Stoga lijepo molim, da mi u pisanom obliku dostavite odgovor u kome stoje podaci za cijelu 2021. te, da ta informacija sadrži: broj, iznose, kriterije, razlog/obrazloženje, model odluke (npr. rješenja o isplati), te imena ljudi kojima su isplaćene nagrade, bonusi i drugi financijski stimulansi izvan redovne plaće bez obzira na naziv takve nagrade.
Unaprijed zahvaljujem
Iva Rinčić

Odgovor

Dopis 2. ožujka 2022.:

Poštovana gospođo Trošelj,
članica Gradskog vijeća Iva Rinčić je, temeljem članka 67. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, postavila pitanje vezano uz “…novčane nagrade, bonuse i druge oblike financijskih stimulacija (bez obzira na naziv takvih novčanih nagrada) isplaćene pojedinim zaposlenicima Grada Rijeke, tijekom cijele 2021. godine, odnosno zatražila podatke za cijelu 2021. godinu te da informacija sadrži: broj, iznose, kriterije, razlog/obrazloženje, model odluke (npr. rješenja o isplati), te imena ljudi kojima su isplaćene nagrade, bonusi i drugi financijski stimulansi izvan redovne plaće bez obzira na naziv takve nagrade. ”

S obzirom da traženi podatci sadrže informacije, među kojima se nalaze i osobni podatci, a u smislu odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te nužne procjene zakonitosti obrade osobnih podataka u kontekstu ovih propisa te dodatno uzimajući u obzir činjenicu da se pitanja i odgovori na vijećnička pitanja objavljuju na službenim mrežnim stranicama Grada Rijeke, zatraženo je službeno mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka.

U tom smislu, obavještavamo Vas o odgodi dostavljanja odgovora na ovo pitanje, temeljem čl. 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Odgovor članici Gradskog vijeća, gospođi Ivi Rinčić, dostavit ćemo po primitku mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović

Odgovor 1. travnja 2022.

S obzirom da sam u dopisu od 2. ožujka 2022. godine, kojim sam Vas obavijestio o odgodi dostavljanja traženih podataka, naveo kako će odgovor biti dostavljen naknadno, a po primitku mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, sukladno dostavljenom mišljenju, u nastavku navodim informacije vezano uz isplaćene dodatke za uspješnost u radu.

Prije svega, napominjem kako se ovdje ne radi o isplatama nagrada, bonusa i drugih financijskih stimulansa, kako to navodi članica Gradskoga vijeća, već se radi o isplaćenim dodacima za uspješnost na radu koji su isplaćeni temeljem izdanih rješenja, a sukladno kriterijima propisanim Pravilnikom o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 38/10), koji je donio Gradonačelnik Grada Rijeke temeljem članka 13. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10).

Naime, člankom 13. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu ostvariti dodatak za uspješnost na radu, koji može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje dodatak. Stavkom 2. citiranog članka propisano je da kriterije utvrđivanja natprosječnih rezultata i načina isplate dodataka za uspješnost na radu utvrđuje župan, gradonačelnik, odnosno općinski načelnik, pravilnikom.

Pravilnikom o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu utvrđeno je da za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu ostvariti dodatak za uspješnost u radu, koji može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika i namještenika koji ostvaruje dodatak, s tim da se pod plaćom razumijeva umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće s uvećanjem za radni staž.

Natprosječni rezultati u radu službenika i namještenika mogu se utvrditi ako je službenik ili namještenik ocijenjen ocjenom “odličan” ili “vrlo dobar” i ako ispuni najmanje jedan od sljedećih kriterija:

 1. opseg obavljenih poslova koji prelazi uobičajeni opseg obavljanja poslova tijekom radnog vremena (rezultati rada koji po opsegu prelaze količinu koja je planirana za pojedinog službenika odnosno namještenika u tijeku radnog vremena i određenom razdoblju)
 2. odnos prema radu (pod odnosom prema radu razumijeva se samoinicijativnost, inovativnost i kreativnost u obavljanju poslova, odgovornost u radu, zalaganje i postignuti rezultati u radu, praćenje literature te spremnost za stalno stručno usavršavanje za poslove radnog mjesta)
 3. odnos prema strankama (pod odnosom prema strankama razumijeva se postupanje koje je profesionalno, pristojno, razumljivo, neizvrgavanje stranke nepotrebnom čekanju ili pribavljanju dokumentacije ili isprava koje je dužna ili može pribaviti gradska uprava, kao i omogućavanje stranci da izrazi svoje mišljenje, pružanje stranci savjeta o mogućem načinu ostvarivanja određenih prava, obraćanje posebne pozornosti prema osobama s posebnim potrebama te druga postupanja koja uključuju vođenje računa o dobrom osobnom ugledu službenika i dobrom ugledu službe)
 4. posebno uspješno i kvalitetno rješavanje zadataka, predmeta, projekata i sl. u roku kraćem od predviđenog ili zadanog ili zakonom određenog roka za izvršavanje zadataka i poslova radnog mjesta,
 5. uspješno i pravodobno obavljanje privremeno povećanog opsega posla, u neprekinutom trajanju od najmanje 30 radnih dana,
 6. obavljanje poslova odsutnog službenika ili namještenika, uz redovito obavljanje poslova svog radnog mjesta, u neprekinutom razdoblju od najmanje 30 radnih dana,
 7. sudjelovanje u radu projektnog tima koji je postigao uspješne rezultate, uz redovito obavljanje poslova svog radnog mjesta,
 8. pružanje pomoći trgovačkim i komunalnim društvima te ustanovama kojih je Grad osnivač iz djelokruga rada službenika ili namještenika.

Ostvarene natprosječne rezultate u radu službenika i namještenika prati i utvrđuje pročelnik upravnog tijela, a za pročelnika upravnog tijela, Gradonačelnik. O isplati i visini iznosa dodatka za uspješnost u radu za službenika i namještenika, rješenje donosi pročelnik upravnog tijela uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika, a za pročelnika upravnog tijela takvo rješenje donosi Gradonačelnik.

Stoga je, temeljem navedenog Pravilnika, dodatak za uspješnost na radu, tijekom 2021. godine, za vrijeme mandata prethodnog gradonačelnika, dobilo ukupno osmero službenika, odnosno službenica gradske uprave Grada Rijeke, i to kako slijedi:

 1. Referent 1 tajnik mjesnog odbora u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu, u visini jedne prosječne mjesečne bruto plaće, budući da je, u razdoblju od 2009. godine, do dana prijedloga za isplatu dodatka za uspješnost, kontinuirano ocjenjivan ocjenom ”odličan”, te je obavljao poslove tajnika za dva mjesna odbora do 2017. godine, a u obavljanju svojih poslova iskazao je kreativnost i inovativnost te iznimnu odgovornost. Posebno se iskazao na aktivnostima osmišljavanja i ažuriranja aplikacije ”Porijeklo naziva ulica Grada Rijeke”. S obzirom na izneseno u Rješenju, isplaćen je dodatak za uspješnost u radu u bruto iznosu od 7.369,42.
 2. Viši savjetnik za pravne poslove u Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu, u visini jedne prosječne mjesečne bruto plaće, s obzirom da je, u razdoblju od 2008. godine, do dana prijedloga za isplatu dodatka za uspješnost u radu, kontinuirano ocjenjivan ocjenom ”vrlo dobar” i ”odličan” te je tijekom godina obavljao opseg poslova koji je prelazio uobičajeni i planirani opseg poslova tijekom i izvan radnog vremena, uz iskazanu visoku razinu odnosa prema radu, posebice u stvaranju pravnih dokumenata i okvira za brojne aktivnosti Grada. Ujedno je, u razdoblju od 1. listopada do 30. studenoga 2020. godine, obavljao i dio poslova odsutnog službenika na radnom mjestu Savjetnik 2 za ekonomske poslove. S obzirom na izneseno u Rješenju, isplaćen je dodatak za uspješnost u radu u bruto iznosu od 13.357,36 HRK.
 3. Administrativna tajnica 1 u Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, u visini jedne mjesečne bruto plaće, s obzirom da je, u razdoblju od 2009. godine do dana prijedloga za isplatu dodatka za uspješnost u radu, kontinuirano ocjenjivana ocjenom ”odličan” te obavlja znatno veći i složeniji opseg poslova uz izuzetno dobru informiranost o svim pravima iz Socijalnog programa Grada Rijeke. Posebice se istaknula u razdoblju od 15. prosinca 2020. do 15. siječnja 2021. godine, prilikom dodjele poklon-bonova za umirovljenike, mimo Odluke o socijalnoj skrbi, čija mirovina iznosi od 1.700,00 do 2.500,00 kuna. S obzirom na izneseno u Rješenju, isplaćen je dodatak za uspješnost u radu u bruto iznosu od 7.006,65 HRK.
 4. Stručna suradnica 1 za kadrovske poslove u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu, Direkciji za opće i kadrovske poslove, u visini jedne prosječne mjesečne bruto plaće, s obzirom da je u razdoblju od 2008. godine do dana prijedloga za isplatu dodatka za uspješnost u radu, ocjenjivana ocjenom ”odličan” te je u svom radu u Odjelu, pokazala veliku samoinicijativnost, inovativnost i kreativnost te visoku odgovornost prema radu. S obzirom na izneseno u Rješenju, isplaćen je dodatak za uspješnost u radu u bruto iznosu od 7.746,10 HRK.
 5. Stručna suradnica 2 arhive u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu – Direkciji za opće i kadrovske poslove – Službi pisarnice, u visini jedne prosječne mjesečne bruto plaće, s obzirom da je, u razdoblju od 2008. godine, do dana prijedloga za isplatu dodatka za uspješnost u radu ocjenjivana ocjenom ”odličan” te je, u svom radu u Odjelu, pokazala veliku samoinicijativnost, inovativnost i kreativnost te visoku odgovornost prema radu. S obzirom na izneseno u Rješenju, isplaćen je dodatak za uspješnost u radu u bruto iznosu od 7.812,80 HRK.
 6. Referentica 1 za otpremu pošte u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu – Direkciji za opće i kadrovske poslove – Službi pisarnica, u visini jedne prosječne mjesečne bruto plaće, s obzirom da je, u razdoblju od 2008. godine, do danas kontinuirano ocjenjivana ocjenom ”odličan” te je u svom radu u Odjelu, pokazala veliku samoinicijativnost, inovativnost i kreativnost te visoku odgovornost prema radu. S obzirom na izneseno u Rješenju, isplaćen je dodatak za uspješnost u radu u bruto iznosu od 7.089,56 HRK.
 7. Stručna suradnica 1 za koordinaciju poslova Gradonačelnika u Uredu Grada, u visini tri prosječne mjesečne bruto plaće, s obzirom da je, u razdoblju od 2009. godine, do dana prijedloga za isplatu dodatka za uspješnost u radu, kontinuirano ocjenjivana ocjenom ”odličan” te u svom radu kontinuirano pokazuje samoinicijativnost, kreativnost i odgovornost prema svojem radu te se posljednjih godina dodatno educirala i usavršavala. Tijekom rada iskazuje profesionalan i pristupačan odnos prema strankama, a tijekom 2020. godine se posebno istaknula tijekom epidemije bolesti COVID – 19, u angažmanu oko poslova izdavanja propusnica. S obzirom na izneseno u Rješenju, isplaćen je dodatak za uspješnost u radu u bruto iznosu od 23.342,96 HRK.
 8. Viša savjetnica za odnose s medijima i voditeljica Službe za odnose s medijima i online komuniciranje u Uredu Grada, u visini tri prosječne mjesečne bruto plaće, s obzirom da je, u razdoblju od 2008. godine do dana prijedloga za isplatu dodatka za uspješnost u radu, kontinuirano ocjenjivana ocjenom ”odličan” te u svom radu kontinuirano pokazuje veliku inovativnost i kreativnost, a posebno je uspješna u kvaliteti rješavanja problema i zadataka te u proaktivnom pristupu radnim zadacima, uz pružanje velike pomoći društvima i ustanovama kojih je Grad osnivač, u dijelu koji se odnosi na transparentnost i javnost rada. Posebno se istaknula u suradnji s trgovačkim društvom Rijeka 2020, u aktivnostima vezanim uz realizaciju projekta Europske prijestolnice kulture. S obzirom na izneseno u Rješenju, isplaćen je dodatak za uspješnost u radu u bruto iznosu od 39.557,96 HRK.

Ujedno, temeljem navedenog Pravilnika, posljednji isplaćeni dodatak za uspješnost u radu, ujedno i jedini za koji sam, u 2021. godini, na prijedlog pročelnika upravnog tijela, dao suglasnost otkako sam preuzeo obavljanje dužnosti gradonačelnika Grada Rijeke, jest sljedeći:

 1. Savjetnik 1 – projektant informatičkog sustava u Zavodu za informatičku djelatnost – Direkciji za informatičke sustave, u visini od 75% prosječne mjesečne plaće, s obzirom da je u razdoblju od 2015. godine, do dana prijedloga za isplatu dodatka za uspješnost u radu, kontinuirano ocjenjivan ocjenom ”odličan”, te uzimajući u obzir vrlo širok opseg obavljanja poslova, te iznimno inovativna i kreativna izrađena programska rješenja. Posebno se istaknuo u hitnim i važnim zadacima koji se nisu mogli pravodobno planirati, a kako bi ostvario definirane ciljeve i rokove, samoinicijativno je radio i izvan radnoga vremena, bez dodatne financijske naknade. S obzirom na izneseno u Rješenju, isplaćen je dodatak za uspješnost u radu u bruto iznosu od 7.443,82 HRK.

S poštovanjem,
Gradonačelnik
Marko Filipović