Socijalno ugroženim građanima omogućen je najam gradskih stanova te smještaj u objekte tzv. "nužnog smještaja", gdje se korisnicima subvencioniraju i režijski troškovi.

Iznajmljivanje stanova socijalno ugroženim građanima

Stanovi u vlasništvu Grada Rijeke daju se u najam putem Liste prioriteta za davanje stanova u najam.

Polazeći od činjenice da Grad Rijeka raspolaže relativno malim brojem stanova za iznajmljivanje, kod stvaranja Liste prioriteta željelo se dati prvenstvo građanima koji se nalaze u teškim životnim prilikama i nemaju druge mogućnosti za rješavanje stambenog pitanja. Iznimno se, u specifičnim slučajevima, gradski stan može dati u najam izvan Liste prioriteta.

Nužni smještaj Grada Rijeke

Socijalno ugroženim građanima na raspolaganju je 180 stambenih jedinica tzv. nužnog smještaja (jedna ili više prostorija/min. kvadratura 16m2, uz mogućnost korištenja vode i zajedničkoga sanitarnoga čvora) u objektima na trima gradskim lokacijama u kojima istodobno može stanovati oko 400 osoba. Grad Rijeka osigurava sredstva za tekuće održavanje objekata nužnog smještaja, što podrazumijeva i sitne popravke.

Ovaj je oblik socijalne skrbi namijenjen građanima Rijeke s hrvatskim državljanstvom, strancima, osobama bez državljanstva, azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom kojima je međunarodna zaštita odobrena posebnim propisom, uz uvjet da su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, te da nemaju stan u najmu ili stan/kuću u (su)vlasništvu na području RH, da ne koriste stan u vlasništvu Grada Rijeke bez valjane pravne osnove ili da nisu otkupili stan nad kojim postoji stanarsko pravo i prodali ga trećoj osobi. U objekte nužnog smještaja smještavaju se i beskućnici ako to dopušta njihova dob i zdravstveno stanje. Građanima se u pravilu nužni smještaj dodjeljuje na pet godina.

Korisnici imaju mogućnost prijave prebivališta na adresi stambene jedinice u koju su smješteni, što je nužno za ostvarivanje brojnih drugih državnih i gradskih socijalnih prava.

Način i uvjeti davanja na korištenje nužnog smještaja u vlasništvu Grada Rijeke propisani su Odlukom o davanju nužnih smještaja na korištenje (Službene novine Grada Rijeke broj 18/19).

Pomoći za korisnike nužnog smještaja

Za korisnike nužnog smještaja Grad Rijeka u potpunosti podmiruje usluge odvoza kućnog smeća i troškove komunalne naknade te troškove korištenja vode (do 5 kubičnih metara mjesečno po članu kućanstva) i odvodnje otpadnih voda (do 5 kubičnih metara mjesečno po članu kućanstva), kao i 50% troškova najamnine. Pruža im se i pomoć za podmirenje troškova električne energije u iznosima ovisno o broju članova kućanstva.

Građani putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke mogu saznati mogu li postati korisnici nekog od oblika pomoći i kako podnijeti zahtjev.

 

Utorak, 17. svibanj 2011.

Prihvaćeno Izvješće o proračunu za 2010.

Proračun Grada Rijeke u 2010. godini ostvaren je u iznosu 810.573.660,31 kuna ili 85,3% godišnjeg plana, a rashodi u iznosu 858.255.823,75 kuna ili 95,2% godišnjeg plana, što znači da je ostvaren manjak prihoda u iznosu 47.682.163,44 kuna, stoji u izvješću o ostvarenju proračuna, prihvaćenom na današnjem kolegiju gradonačelnika koje je upućeno na Gradsko vijeće.

Više informacija

Utorak, 12. listopad 2010.

Riječka odluka o autotaksi prijevozu primjer drugim gradovima

Nove izmjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu neće utjecati na riječku Odluku o autoprijevozu, što pokazuje, zaključeno je na gradonačelnikovom kolegiju, da je Rijeka osmislila dobar model uređenja taksi prijevoza. Velik broj gradova primijenio je riječka iskustva, kojima se osigurava znatno jeftiniji prijevoz nego prije.

Više informacija

Srijeda, 29. rujan 2004.

Obnovljeni objekti tzv. „nužnoga smještaja“ u Mihačevoj Dragi

Premda je kategorija “nužnog smještaja odavno nestala iz zakonskih odredbi, još uvijek postoji znatan broj građana koji nemaju sredstava ili nisu u mogućnosti plaćati najamninu ili stanarinu. Za njih je Grad Rijeka uredio objekte tzv. „nužnoga smještaja“ u Mihačevoj Dragi koji su danas predani na korištenje.

Više informacija