Savjet mladih Grada Rijeke je savjetodavno tijelo Grada Rijeke koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

Savjet mladih Grada Rijeka logo

Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Rijeke, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana i zamjenika člana Savjeta mladih. Savjet mladih broji 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine. Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih.

U okviru svog djelokruga rada Savjet mladih:

  • raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,
  • u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih na području grada Rijeke, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području grada Rijeke te način rješavanja navedenih pitanja,
  • putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja  mladih na području grada Rijeke,
  • sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnog programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama  i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
  • potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
  • predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada Savjeta mladih,
  • po potrebi poziva predstavnike tijela Grada Rijeke na sjednice Savjeta mladih,
  • potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,
  • obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Rijeke objavljena je u Službenim novinama Grada Rijeke 6/22.

Program rada Savjeta mladih – saziv 2022.-2025. godine

Program za mlade Grada Rijeke

Savjet mladih Grada Rijeke aktivno je sudjelovao u izradi Programa za mlade za razdoblje 2023. – 2030. godine, sudjelovat će u izradi godišnjih Institucionalnih operativnih planova za provedbu Programa te sudjelovati u provedbi i praćenju provedbe Programa.

Kontakti Savjeta mladih

Savjetnica za mlade:
Lucija Kero
Telefon: +385 51 209 950
E-mail: savjetmladih@rijeka.hr
Facebook stranica: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067472174969 
Instagram stranica: https://www.instagram.com/savjet_mladih_grada_rijeke/

Tajnik Savjeta mladih
Sandro Kozulić
Telefon: +385 51 209 576
E-mail: sandro.kozulic@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora:
Ines Pece
Telefon:  +385 51 209 541
Telefax: +385 51 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr

Programi Savjeta mladih u proteklim sazivima:

Izvješća o radu Savjeta mladih u proteklim sazivima:

Povezane novosti