Inovacijska infrastruktura i poligon za povećanje ulaganja poslovnog sektora u istraživačko-razvojne aktivnosti

Centar kompetencija

Centar kompetencija je usmjeren na razvojna i industrijska istraživanja potaknuta od strane industrije i njegovu komercijalizaciju unutar specifičnih tematskih područja i grana kompetencije.

Povezan je na jedno ili više tematskih prioritetnih područja i/ili međusektorskih tema prepoznatih u okviru Strategije pametne specijalizacije.

Centar kompetencija Smart RI d.o.o. Rijeka

Društvo Smart RI d.o.o. za upravljanje i strateški razvoj osnovano je u svrhu upravljanja Centrom kompetencija za pametne gradove, odnosno upravljanja inovacijskim klasterom u svrhu povezivanja gospodarskih subjekata i istraživačkih institucija na projektima istraživanja i razvoja u pametnim gradovima kako bi se doprinijelo rješavanju izazova kojima se gradovi nose (promet, energetika, ekologija i druga S3 područja).
Smart RI d.o.o. je nositelj i prijavitelj projekta “Centar kompetencija za pametne gradove”.

Smart RI d.o.o.
Član uprave: Tina Ragužin
Trg Sv. Barbare 2, Rijeka
T. +385 99 536 1944
E-mail: info@smart-ri.hr
http://smart-ri.hr/