Uspostavljanje novog integralnog sustava gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji obuhvaća izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (ŽCGO Marišćina) i pet pretovarnih stanica na dosadašnjim odlagalištima na Krku, Cresu i Rabu te u Novom Vinodolskom i Delnicama, kao i sanaciju svih postojećih odlagališta.

Mariscina_plan

U ŽCGO Marišćina se primjenom postupka mehaničko-biološke obrade nesortiranog komunalnog otpada, trajno izolira prikupljeni otpad i tako umanjuje njegov utjecaj na okoliš. Krajnji cilj, uz primjenu visokih standarda zaštite okoliša, je smanjiti količine otpada na najmanju moguću mjeru.
Centar za gospodarenje otpadom građen je u nekoliko faza. U prvoj fazi izgrađen je prostor odlagališta, prostor za mehaničko-biološku obradu otpada, pročistač otpadnih voda, servisni sadržaji i upravna zgrada. Radovi na prvoj fazi Marišćine započeli su u ožujku 2013. godine.

Prema drugoj modifikaciji aplikacije za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije koja je prihvaćena u siječnju 2013. godine realizacija projekta odvija se kroz 4 faze.

Tablica 1: Prikaz aktivnosti i vrijednosti u realizaciji izgradnje integralnog sustava gospodarenja otpadom u PGŽ

Faza Aktivnosti Vrijednost (EUR)
Faza 0 Otkup zemljišta, izrada dokumentacije i priprema izgradnje (projekti, pripremni radovi, suglasnosti, komunalni i vodni doprinosi i dozvole) oko 8 mil.
Faza 1 Izgradnja odlagališta, radna zona  sa svim potrebnim sadržajima uključujući postrojenje za MBO i troškove nadzora 37 mil
Faza 2 Izgradnja pet pretovarnih stanica oko 4,6 mil.
Faza 3 Proširenje odlagališta nakon popunjena kapaciteta iz ranijih faza (očekuje se eventualno nakon 30 godina) oko 38,1 mil

Tablica 2: Struktura izvora financiranja prema fazama izgradnje integralnog sustava gospodarenja otpadom u PGŽ

Faza Ukupna vrijednost
(EUR)
Vrijednost prema nositeljima
(% / EUR)
Vrijednost investicije Nositelj investicije
Faza 0 oko 8,0 mil. 50% PGŽ; 50% Grad Rijeka EKOPLUS
Faza 1 oko 37,0 mil. 70,95% / 26 mil. IPA III b
5,5 % / 2 mil. FZOEU
23,55% / 9 mil. PGŽ, Rijeka, EKOPLUS
Faza 2 oko 4,6 mil. 80% FZOEU
20% JLS na čijem se području nalaze
Faza 3 oko 38,1 mil. Iz cijene gospodarenja otpadom EKOPLUS d.o.o.

Ugovor kojim se osigurava nacionalno sufinanciranje tzv. Faze 1 potpisan je 30. svibnja 2011. i Dodatak Ugovoru 11. lipnja 2013. Struktura je vidljiva u Tablici 3. FZOEU će sufinancirati 2 milijuna eura dok će PGŽ, Grad Rijeka i EKOPLUS osigurati 8 milijuna eura. U izgradnji MBO-a (čija je vrijednost 13 mil. EUR) sudjelovao je EKOPLUS sa 29% kreditnih sredstava dok su ostatak bespovratna sredstva EU.

70,95% odnosno 26 milijuna eura čine bespovratna sredstva IPA fonda dodijeljena projektu temeljem odobrene druge modifikacije aplikacije Odlukom Europske komisije o sufinanciranju projekta iz prosinca 2012. godine (kojom se učešće u sufinanciranju povećava sa 45,28% na 70,95%).

Projekt se realizira sredstvima EU 70,95 %,  nacionalnim sufinanciranjem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 5,5 % te lokalnim sufinanciranjem kreditom i proračunskim sredstvima (Ekoplus, PGŽ, Grad Rijeka) 23,55 %. U sklopu odobrenih sredstava obuhvaćeni su sufinanciranjem sljedeći ugovori:

 • Ugovor o radovima prema FIDIC pravilima ugovaranja Yellow book (potpisan 8.12.2011. god.) – konzorcij Helector, Grčka i GP Krk, Hrvatska
 • Ugovor o nadzoru nad radovima (potpisan 26. 9. 2012. god.) –Eptisa i C&E
 • Ugovor o nabavi opreme (nabava je provedena tijekom 2013. god.),
 • Ugovor za tehničku pomoć (potpisan 14. 2. 2012. god. – konzorcij Soges  i
 • Ugovor za odnose s javnošću (potpisan 7. 12. 2010. god., provedba dovršena).

U sklopu uspostavljanja novog sustava gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji sanirat će se i postojeća odlagališta otpada. Odlagalište Viševac službeno je prestalo s radom.

Nositelj izgradnje i upravljanja Centrom i pretovarnim stanicama je Ekoplus d.o.o, trgovačko društvo za gospodarenje otpadom, kojeg su 2001. godine osnovali Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka i KD Čistoća d.o.o. Rijeka s osnovnim zadatkom koncipiranja, pripreme i izgradnje te upravljanja novim, integralnim sustavom gospodarenja otpadom na području cijele Županije. U vlasničku je strukturu 2006. godine ušla i Općina Viškovo, na čijem se području gradi Centar.

Zbog određenih promjena u sastavu otpada ustanovljenih Izvođačevim ispitivanjem sastava otpada u 2012. godini, što mu je bila obveza, došlo je do preprojektiranja dijela MBO postrojenja i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Zbog navedenog Nadzor je Izvođaču odobrio produženje roka od 135 dana, čime je planirano preuzimanje radova i početak rada pomaknuto za rujan 2014. godine.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja početkom srpnja 2015. održalo je na gradilištu ŽCGO Marišćina tehnički pregled faze 3, odnosno odlagališnih polja, kao jednog od preduvjeta za početak toplih probi i probni rad Centra.

U proteklom periodu na gradilištu su se provodila testiranja svih dijelova opreme i sklopova na postrojenju za mehaničko-biološku obradu otpada, uređaju za obradu otpadnih voda i ostalih sastavnih dijelova postrojenja kojima se dokazivala njihova funkcionalna ispravnost. Pozitivne nalaze dala je i Ex-Agencija za preostale faze Centra.
Detaljnije na mrežnim stranicama Ekoplusa i projekta ŽCGO Marišćina

U dosadašnjem tijeku pripreme izgradnje, pripremljena je sljedeća osnovna dokumentacija:

 • Konačna studija o utjecaju na okoliš građevine za skladištenje, obradu i odlaganje komunalnoga i neopasnog tehnološkog otpada s područja PGŽ (ožujak 2001.),
 • Bazni projekt (svibanj 2003.),
 • Stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole (srpanj 2003.),
 • Elaborat „Utvrđivanje morfoloških te drugih fizikalnih i kemijskih struktura otpada koji se odlaže na odlagalištu Viševac“ (listopad 2003.),
 • Idejni projekt za ishođenje načelne dozvole (svibanj 2004.),
 • Tehno-ekonomska analiza ŽCGO “Marišćina“ (rujan 2005.),
 • Izvedbeni projekt prve faze izgradnje ŽCGO “Marišćina“ (prosinac 2005.),
 • Glavni projekt izgradnje druge i treće faze ŽCGO “Marišćina“ (lipanj 2006.).
 • Tehničko – ekonomski koncept uspostave integralnog sustava gospodarenja komunalnim i neopasnim proizvodnim otpadom u PGŽ (prosinac 2006.).
 • IPA aplikacija (rujan 2008.).

Temeljem odgovarajuće dokumentacije ishođena su sljedeća rješenja i dozvole:

 • Rješenje MZOPU o prihvatljivosti Građevine za skladištenje, obradu i odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada s područja PGŽ za okoliš uz primjenu propisanih mjera (ožujak 2003.),
 • Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru – Centralna zona za gospodarenje otpadom “Marišćina” (lipanj 2003.),
 • Načelna dozvola za izgradnju ŽCGO Marišćina (prosinac 2004.),
 • Građevinska dozvola za izgradnju faze 1 ŽCGO Marišćina (rujan 2007.),
 • Građevinska dozvola za izgradnju faze 2 ŽCGO Marišćina (studeni 2007.),
 • Građevinska dozvola za izgradnju faze 3 ŽCGO Marišćina (studeni 2007.).

Izrađena je i dokumentacija temeljem koje su ishođene dozvole za objekte nužne za punu funkciju ŽCGO:

 • Lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta za izgradnju automatske mjerne postaje,
 • Lokacijska dozvola za prelaganje elektroinstalacija,
 • Lokacijska dozvola za izgradnju vodoopskrbe,
 • Lokacijske dozvole za tri dionice županijske ceste oznake Ž 5025.

Povezane novosti