Kohezijski fond

Naziv projekta: Provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Cilj projekta:

Informirati i educirati građane o razlozima EU za prijelaz na kružno gospodarstvo i ulozi gospodarenja otpadom u prijelazu s linearnog na kružno gospodarstvo te izgraditi svijest svih skupina javnosti o važnosti reda prvenstva (hijerarhije) gospodarenja otpadom. Izgraditi svijest građana u svojstvu potrošača o važnosti promjene njihovih navika te o potrebi zaštite i učinkovitijeg upravljanja resursa.

Smanjiti količine otpada, koje se odlažu na odlagalište, i to prvenstveno sprječavanjem nastanka otpada, tj. smanjenjem količina otpada, koje se svakodnevno proizvodi, povećanjem količina odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, ponovnom uporabom predmeta i kućnim kompostiranjem.

Trajanje projekta: 19. listopada 2018. – 31.  prosinca 2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Osnovne aktivnosti:

Provedbom programa podupire se izgradnja svijesti građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada, koje se odlaže na odlagališta.

Grad Rijeka potpisao je Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, koji predviđa provođenje edukativno informativnih aktivnosti i to preko:

  • dizajna tiska i distribucije letaka, brošura, plakata,
  • izrade i emitiranja multimedijalnih emisija preko radija i televizije te društvenih mreža,
  • održavanja radionica za djecu, izvođenja edukativne predstave za djecu, natjecanja u školama u izradi kreativnih stvari od otpada,
  • obilježavanja datuma zaštite okoliša,
  • objava oglasa u tiskanim medijima.

Realizacijom projekta doprinijet će se pozitivnim promjenama u sustavu gospodarenja otpadom, kako u razdoblju provođenja, tako i nakon prestanka provedbe projekta i to na duži rok.

Proračun:

  • Ukupni proračun projekta: 2.927.088,96 kn
  • Financiranje od strane EU: 2.457.358,27 kn (85% ukupno prihvatljivih troškova projekta)

Program iz kojeg se financira:

Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi) – Kohezijski fond – Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

Web-stranica:

https://gospodarenjeotpadom.rijeka.hr/

Povezane novosti: