Pomoć zajednice građanima koji se suočavaju s teškom materijalnom oskudicom ili drugim izazovnim životnim okolnostima kao što su teža bolest, invaliditet i slično.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama u svrhu unapređenja kvalitete njihova života, njihova osnaživanja za samostalno zadovoljavanje osnovnih životnih potreba te njihova aktivnog uključivanja u društvo.

Socijalna prava i socijalne usluge

Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17130/17 i 98/19) korisnicima su osigurana sljedeća socijalna prava: zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja, pravo na troškove ogrjeva, naknada za osobne potrebe korisnika smještaja, jednokratne naknade, naknade u vezi s obrazovanjem, osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, naknada do zaposlenja, socijalne usluge te naknada za ugroženog kupca energenata.

Nadalje, Zakon definira i sljedeće socijalne usluge koje se ovisno o potrebama korisnika mogu pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno: prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba), savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), boravak, smještaj i organizirano stanovanje.

Obavljanje i financiranje djelatnosti socijalne skrbi

Djelatnost socijalne skrbi obavljaju ustanove socijalne skrbi, uredi državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe, obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi, posebnim zakonima i provedbenim propisima.

Sredstva za financiranje djelatnosti socijalne skrbi osiguravaju se iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, proračuna jedinica lokalne samouprave, prihoda ostvarenih sudjelovanjem korisnika i njihovih obveznika uzdržavanja u plaćanju troškova socijalnih usluga, vlastitih prihoda te donacija, pomoći i ostalih namjenskih prihoda.

Zakonske obveze Grada Rijeke vezane uz socijalnu skrb

Sukladno spomenutom Zakonu, Grad Rijeka dužan je osigurati sredstva za rad ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač, za investicijsko i tekuće održavanje prostora, opreme i prijevoznih sredstava tih ustanova te za njihovo investicijsko ulaganje i održavanje informatičke opreme i druge komunikacijske opreme.

Također, dužan je osigurati sredstva za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja osobama koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu, sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i za pružanje usluga smještaja u prihvatilišta ili prenoćišta za beskućnike, zbrinjavanje osoba koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu u socijalne stanove, te subvencije u plaćanju pojedinih socijalnih i drugih usluga sukladno svojim općim aktima i Zakonu.

Nadalje, Grad može osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi, na način propisan gradskim općim aktom, ako u svom proračunu ima za to osigurana sredstva.

Uz to, Grad je dužan poticati rad udruga i volonterski rad u socijalnoj skrbi te razvijati druge oblike socijalne skrbi na svojem području.

 

Utorak, 12. siječanj 2016.

Za djecu i mlade 10 milijuna kuna kroz socijalne programe Grada Rijeke

Socijalni program Grada Rijeke ima prioritet u proračunu, usprkos svim rezovima i smanjivanjima koje smo morali provesti po drugim stavkama, kazao je gradonačelnik Vojko Obersnel prihvaćajući čitav niz zaključaka vezanih za socijalnu pomoć po različitim kriterijima i osnovama. Riječ je prije svega o socijalnom ulaganju u ranu skrb i obrazovanje socijalno ugrožene djece i mladih za što će se u ovoj godini iz proračuna izdvojiti preko 10 milijuna kuna, zaključeno je na gradonačelnikovom kolegiju.

Više informacija

Utorak, 20. siječanj 2015.

Nova odluka o socijalnoj skrbi donijela i veća socijalna prava

Na gradonačelnikovom kolegiju usvojeni su zaključci o visinama pomoći socijalno ugroženim građanima. Unatoč recesiji koja se odrazila i na proračun Grada Rijeke, novom Odlukom o socijalnoj skrbi, koja je stupila na snagu krajem prošle godine, socijalna prava zadržana su na istoj razini kao i prethodnih godina, a neka su i uvećana.

Više informacija

Četvrtak, 18. prosinac 2014.

Usvojen proračun Grada Rijeke za 2015. godinu

Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2015. godinu u iznosu od 798 milijuna kuna, kao i programe javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi. Usvojeno je Izvješće o financijskoj reviziji za 2013. g., nova odluka o socijalnoj skrbi i zakupu poslovnog prostora te je dana suglasnost Autotroleju za zaduženje u visini od 15,5 milijuna kuna za nabavku novih 11 autobusa.

Više informacija

Srijeda, 12. studeni 2014.

Ispitana učinkovitost Socijalnog programa Grada Rijeke

Na temelju ispitivanja učinkovitosti socijalnih mjera usmjerenih zaštiti socijalno ugroženih građana Rijeke iz perspektive korisnika, koju je Grad Rijeka proveo u suradnji s Filozofskim fakultetom, a koja je ukazala na prednosti i nedostatke Socijalnog programa, izradit će se dugoročna strategija socijalne skrbi, odlučeno je na gradonačelnikovom kolegiju. Ujedno su pozvani građani da putem e-konzultacija uključe u raspravu o novoj Odluci o socijalnoj skrbi.

Više informacija

Srijeda, 29. siječanj 2014.

Socijalni program Grada Rijeke daleko iznad državnog cenzusa

Gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je Izvješće o provedbi mjera iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke u 2013., kao i čitav niz odluka kojima se utvrđuju iznosi i uređuju prava koja Grad Rijeka osigurava socijalno ugroženim građanima. Za provedbu tih mjera protekle godine utrošeno je preko 30 milijuna kuna, odnosno 2.919,52 kuna po korisniku, po čemu je, u usporedbi s drugim gradovima, Rijeka daleko iznad državnog cenzusa i prosjeka.

Više informacija