Sprječavanje korupcije obaveza je koja proizlazi iz Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije te relevantnih dokumenata Vijeća Europe i Europske unije.

U veljači 2015. godine Hrvatska je donijela Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine. U cilju nastavka kontinuiranog strateškog provođenja i nadograđivanja sustava antikorupcijskih mjera u Republici Hrvatskoj,  izrađena je nova Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

Grad Rijeka jednim od najjačih oružja u borbi protiv korupcije smatra transparentnost rada gradskih službi. Ta se transparentnost očituje u velikoj količini objavljenih dokumenata, akata, odluka i zaključaka te u velikom broju kanala dvosmjerne komunikacije s građanima.

Aktivno građanstvo

U rubrici Aktivno građanstvo moguće je pronaći različite modele uključivanja građana u procese donošenja odluka, kreiranja proračuna i praćenja rada tijela javne vlasti.

Osoba zadužena za nepravilnosti

Temeljem čl. 36. st. 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 78/15) utvrđena je obveza čelnika korisnika proračuna da imenuje osobu zaduženu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

U Gradu Rijeci osoba za nepravilnosti je:

Vinko Randić, savjetnik za pravne poslove u Upravnom odjelu za opće poslove

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti su:
T. +385 51 209 477
E-mail: vinko.randic@rijeka.hr

Etički kodeks službenika i namještenika

Etički kodeks službenika i namještenika Grada Rijeke donesen je 2012. godine. Na stranicama o Etičkom kodeksu moguće je pronaći više informacija o samom kodeksu, o Etičkom povjerenstvu te podatke o povjerenici za etiku kojoj građani mogu prijaviti neetičko ponašanje službenika i namještenika Grada Rijeke.

Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća

Sa ciljem sprječavanja sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti članova Gradskog vijeća, sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti te jačanje povjerenja građana 2022. godine donesen je Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Primjenu ovoga Kodeksa prate i nadziru Odbor za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća kao prvostupanjsko tijelo i Etičko povjerenstvo Gradskog vijeća kao drugostupanjsko tijelo.

Sprječavanje sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22) Grad Rijeka kao javni naručitelj objavljuje da nije u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi, u odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika).

Javna nabava

Na stranicama Javne nabave mogu se pronaći Registri ugovora i okvirnih sporazuma sklopljenih po javnoj nabavi i Nabavi ispod zakonskog praga. Tu su također dostupni i Planovi javne nabave po godinama kao i raspisani postupci Javne nabave.

Naknada troškova izborne promidžbe

Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se izbori provode. Grad Rijeka objavljuje Naknadu troškova izborne promidžbe za izbor gradonačelnika i Naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova Gradskog vijeća.

Popis sponzorstava i donacija

Grad Rijeka godišnje raspisuje niz natječaja na koje se mogu javiti organizacije civilnog društva te ostvariti donacije i sponzorstva za svoje projekte. Na stranici o razvoju civilnog društva nalaze se izvješća o dodijeljenim bespovratnim sredstvima projektima i programima organizacija civilnoga društva i to po godinama, sve od 2008. g.

Pravo na pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju tijelo javne vlasti posjeduje, njome raspolaže ili ju nadzire. Grad Rijeka ima posebnu stranicu namijenjenu za ostvarivanje ovog prava građana na kojoj se može ispuniti zahtjev za pristup informacijama, pronaći kontakt prema Službeniku za informiranje, često postavljana pitanja i odgovori te izvješća o provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama u Gradu Rijeci.

Prostorni i ostali planovi Grada Rijeke

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Grad Rijeka objavljuje kartografske prikaze i tekstualni dio prostornog i drugih planova, pa su tako putem stranice Prostornih planova dostupni osim prostornog još i Generalni urtbanistički plan, Provedbeni urbanistički planovi, Urbanistički planovi uređenja, Detaljni planovi uređenja te Urbanistički projekti. Uz navedeno opisan je i način provođenja Javne rasprave o prijedlogu prostornog plana.

Plan razvoja grada Rijeke

Temeljni dokument razvoja Rijeke do 2030. godine je Plan razvoja Grada Rijeke od 2021. do 2027. godine koji je Gradsko vijeće Grada Rijeke, usvojilo na sjednici 11.
ožujka 2021. godine. Više informacija moguće je pronaći na stranicama Plana razvoja Grada Rijeke.

Važni akti

Radi brže dostupnosti Grad Rijeka je na jednoj stranici objavio najvažnije akte iz područja svoje nadležnosti. Ovi su dokumenti dostupni i na drugim stranicama portala, ovisno o temi koja se na stranicama objavljuje, a ovdje su objedinjeni u jedinstvenom popisu. Radi se o Statutu Grada Rijeke, Poslovniku rada Gradskog vijeća, Odlukama o ustrojstvu upravnih tijela, o zakupima poslovnih prostora, najmu stanova, komunalnom redu, komunalnoj naknadi, porezima itd.