Nova vizija razvoja grada Rijeke glasi: Rijeka 2030 - pametan, otvoren i otporan grad.

Gradovi su na početku nove dekade suočeni s nikad do sad viđenim prilikama za razvoj i planiranje, ali i izazovima kakvi do sada nisu bili poznati. Živimo u vremenu u kojem ne možemo sa sigurnošću predvidjeti tehnološke mogućnosti, kao niti klimatske, demografske i zdravstvene izazove koji nas čekaju za 10 godina. Želja je sviju da Rijeka bude grad koji je promjene i izazove koje ga čekaju dočekao spreman, otvoren, prilagodljiv i otporan.

Na prelasku iz industrijskog u digitalno doba Rijeka je pokazala da ima snage biti kreativna, prilagoditi se i naći nove namjene za svoje stare prostore, svoju inovativnost, kreativnost, multikulturalnost i industrijsku tradiciju.

U procesu strateškog planiranja razvijena je vizija Rijeke za narednih 10 godina kao temelj i kao osnova za sve druge planske dokumente koji se pripremaju prema europskim i nacionalnim smjernicama.

Nova vizija grada Rijeke glasi:

Rijeka 2030 – pametan, otvoren i otporan grad

Osnovna načela razvoja Grada čine temelj nove vizije te predstavljaju polazišnu osnovu gradske uprave u nastojanju da Rijeka u nadolazećem periodu održi poziciju pametnog grada te ju dodatno ojača, a usporedno svoj razvoj temelji na otvorenosti prema zajednici i otpornosti grada prema klimatskim, gospodarskim, demografskim i ostalim izazovima s kojima će se u budućem periodu susresti.

Strateški cilj 1. Živjeti u Rijeci 2030.: Grad raznolikosti, u kojem visoka kvaliteta života proizlazi iz  suradnje pametne gradske uprave i angažiranih stanovnika
Specifični ciljevi 1.1. Obrazovanje u funkciji kvalitete života i jačanja gospodarstva
1.2. Zdrav, aktivan i socijalno osjetljiv grad privlačan za život
1.3. Prijestolnica kulture i nakon 2020. godine
1.4. Suradnja pametne uprave i angažiranih stanovnika (H)

 

Strateški cilj 2. Raditi u Rijeci 2030.: Sveučilišni grad za novo doba, gdje napredne tehnologije i kreativna industrija obogaćuju industrijsko nasljeđe
Specifični ciljevi 2.1. Konkurentno gospodarstvo i luka u dobi novih industrija(H)
2.2. Inovativna Rijeka: poticanje istraživanja i na znanju temeljenih industrija (H)
2.3. Grad održivih i inovativnih rješenja u turizmu (H)

 

Strateški cilj 3. Povezati Rijeku 2030.: Multimodalno prometno čvorište s održivim i učinkovitim prometnim sustavom
Specifični ciljevi 3.1. Rijeka povezana sa svijetom i svojom okolicom
3.2. Čist, učinkovit i pristupačan javni prijevoz u gradu (H)
3.3. Razvoj urbanog prometnog sustava i mobilnost (H)
3.4. Razvoj ICT infrastrukture u gradu (H)

 

Strateški cilj 4. Sačuvati Rijeku 2030.: Pametan, zelen i čist grad prilagođen potrebama svih građana
Specifični ciljevi 4.1.Grad pametnih i kvalitetnih komunalnih usluga (H)
4.2. Zeleni grad na moru: prostor u službi građana
4.3.  Grad kružnog gospodarenja resursima, povezan s cijelom regijom

 

Uz ova temeljna područja i ciljeve, dodan je i horizontalni cilj “Pametna Rijeka 2030.: regionalni hub za jugoistočnu Europu za razvoj i implementaciju pametnih rješenja u upravljanju gradom i gradskom infrastrukturom”, koji će se ostvariti aktivnostima i mjerama u sva četiri tematska cilja, podrazumijevajući specifičan pristup, oslonjen na tehnologiju i inovativna rješenja.

Za sve strateške ciljeve definirane su određene mjere, aktivnosti, odnosno projekti koje je potrebno pokrenuti kako bi se navedeni ciljevi ostvarili.

Plan razvoja grada